Obaveštenje za kandidate koji se prvi put upisuju na Doktorske i Master Akademske studije šk.2012/13.god. Štampa
Vesti i događaji
petak, 12 oktobar 2012 15:46

Studentska služba obaveštava da će se upis kandidata na II i III stepen studija obaviti u ponedeljak, 15.10.2012. godine od 09:00 do 14:00 sati. Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:

- dva prijavna lista ŠV-20,( kupuje se u skriptarnici Fakulteta);
- dve fotografije formata 3,5 X 4,5 cm ne starije od 6 meseci;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci;
- originale ili overene fotokopije:
  > stečenih diploma na prethodnim nivoima akademskih studija i,
  > dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima i potvrdu o srednjoj oceni;
- Dokaz o uplaćenoj školarini:
  > Master akademske studije 49.000,00 dinara (1/3 školarine) prilikom upisa,
  > Doktorske akademske studije 61.250,00 dinara (1/4 školarine) prilikom upisa;
- Indeks (kupuje se u Skriptarnici Fakulteta);
- Dokaz o uplaćenoj univerzitetskoj članarini:
  > samofinansirajući studenti 1.500,00 dinara za Univerzitet u Beogradu + 100 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i,
  > studenti koji se finansiraju iz budžeta 100,00 dinara dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata.