Konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora za predmet Teorija i metodika fizičkog vaspitanja Štampa
Vesti i događaji
petak, 20 mart 2020 19:19
KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE REDOVNOG PROFESORA

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast: Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije - predmet: Teorija i metodika fizičkog vaspitanja.

Radni odnos sa licem izabranim u zvanje redovnog profesora zasniva se na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Kandidati treba da imaju završeno visoko obrazovanje na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.9.2005 godine, odnosno stečeni naučni naziv doktora nauka po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.9.2005 godine. Kandidati treba da imaju sposobnost za nastavni rad, da imaju objavljen veći broj naučnih radova, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja. Kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statuta Fakulteta, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Prijava na konkurs, biografija, spisak objavljenih naučnih radova, original radovi, fotokopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, potpisana izjava o izvornosti (preuzeti sa sajta Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici →nastavnici →obrazac 5).

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu Beograd, Blagoja Parovića 156. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi”, dana 18.3.2020. godine i na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji