Konkurs za izbor u zvanje asistenta za predmet „Fiziologija fizičke aktivnosti“ Štampa
Vesti i događaji
sreda, 12 februar 2020 17:41

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

Blagoja Parovića 156

KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE ASISTENTA

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) asistenta, za užu naučnu oblast: Biomedicinske nauke u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji– predmet: Fiziologija fizičke aktivnosti.

Radni odnos sa licem izabranim u zvanje asistenta zasniva se na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, za period od 3 godine.

Kandidati treba da imaju završeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena – Medicinski fakultet, sa prosečnom ocenom najmanje osam i moraju imati status studenta doktorskih akademskih studija.

Kandidati treba da imaju sposobnost za nastavni rad, kao i da ispunjavaju druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Fakulteta i Univerziteta, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Prijava na konkurs, biografija, spisak objavljenih radova, original radovi, fotokopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom, uverenje o upisanim doktorskim akademskim studijama i potpisana izjava o izvornosti (preuzeti sa sajta Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici →nastavnici →obrazac 5).

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu Beograd, Blagoja Parovića 156. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji