Konkurs za izbor u zvanje vanrednog profesora za predmet „Teorija i metodika sportske gimnastike“ Štampa
Vesti i događaji
sreda, 12 februar 2020 17:28

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

Blagoja Parovića 156

KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE VANREDNOG PROFESORA

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) nastavnika u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast: Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije - predmet: Teorija i metodika sportske gimnastike.

Radni odnos sa licem izabranim u zvanje vanrednog profesora zasniva se na određeno vreme, u trajanju od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom.

Kandidati treba da imaju završeno visoko obrazovanje na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.9.2005 godine, odnosno stečeni naučni naziv doktora nauka po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.9.2005 godine. Kandidati treba da imaju sposobnost za nastavni rad, da imaju objavljene naučne radove od značaja za razvoj nauke, u užoj naučnoj oblasti u međunarodnim ili vodećim časopisima sa recenzijama, da imaju originalno stručno ostvarenje, rukovođenje, odnosno učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

Kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statuta Fakulteta, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Prijava na konkurs, biografija, spisak objavljenih naučnih radova, original radovi, fotokopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, potpisana izjava o izvornosti (preuzeti sa sajta Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici →nastavnici →obrazac 5).

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu Beograd, Blagoja Parovića 156. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji