Konkurs za izbor Saradnika u nastavi za predmet Teorija i metodika plesova Štampa
Vesti i događaji
sreda, 16 oktobar 2019 15:19

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

Blagoja Parovića 156

KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE SARADNIKA U NASTAVI

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) Saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast: Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije – predmet: Teorija i metodika plesova.

Radni odnos sa licem izabranim u zvanje Saradnika u nastavi zasniva se na određeno vreme, za period od 1 godine, sa punim radnim vremenom.

Kandidati treba da imaju završeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, sa prosečnom ocenom najmanje osam i moraju imati status studenta na master akademskim studijama ili na specijalističkim akademskim studijama.

Kandidat Kandidati treba da imaju sposobnost za nastavni rad, kao i da ispunjavaju druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Fakulteta i Univerziteta, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Prijava na konkurs, biografija, overena fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama sa prosečnom ocenom, uverenje o upisanim master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu Beograd, Blagoja Parovića 156. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi”, dana 16.10.2019. godine i na internet stranici Univerziteta u Beogradu.


 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 

Povratak na početnu stranuVesti i događaji