Konkurs za izbor u zvanje saradnika u nastavi za predmet Teorija i metodika košarke Štampa
Vesti i događaji
sreda, 31 oktobar 2018 12:44
KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE SARADNIKA U NASTAVI

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) Saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast: Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije – predmet: Teorija i metodika košarke.

Radni odnos sa licem izabranim u zvanje saradnika u nastavi zasniva se na određeno vreme na period od godinu dana sa punim radnim vremenom.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove iz člana 72. i člana 83. Zakona o visokom obrazovanju, odnosno da imaju završene studije prvog stepena sa prosečnom ocenom od najmanje 8(osam). Kandidat mora imati status studenta na master akademskim studijama ili na specijalističkim akademskim studijama.

Kandidat mora ispunjavati i druge uslove koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom fakulteta i Pravilnikom o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Prijava na konkurs, biografija, overena fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama sa prosečnom ocenom, uverenje o upisanim master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu Beograd, Blagoja Parovića 156. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji "Poslovi", dana 31.10.2018. godine i na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: