Oglas Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za davanje u zakup stana Štampa
Vesti i događaji
ponedeljak, 04 decembar 2017 15:27
Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića
raspisuje

OGLAS
ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP

 

stana broj 17, površine 106 m2, na petom spratu zgrade Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, u ul. Andrićev venac broj 12 u Beogradu, sledeće sadržine:

Početni iznos zakupnine je 460,00 dinara po metru kvadratnom.
Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti.
Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 godina, s tim što se isti može produžavati za naredni petogodišnji period. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica. Ponude se dostavljaju u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu ''Politika'', preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, Beograd, Studentski trg br. 1. Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: "Ponuda za stambeni prostor – ne otvarati".

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna:

  • podatke o podnosiocu ponude (za pravna lica kopija rešenja o upisu u registar, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave; za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstven matični broj građana, naziv radnje, matični broj; za fizička lica: ime i prezime, adresa stana, broj lične karte, jedinstven matični broj građana);
  • iznos zakupnine koja se nudi po metru kvadratnom mesečno;
  • izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje prostora;
  • izjavu budućeg zakupca o preuzimanju obaveza plaćanja komunalnih troškova i troškova tekućeg održavanja.

Budući zakupac snosi troškove osiguranja poslovnog prostora od rizika nastanka štete izazvane požarom i drugih rizika izazvanih višom silom.

Svi ponuđači dužni su da na ime depozita uplate iznos od 48.800,00 dinara na račun Zadužbine: 265-1760310000355-49, i uplatnicu prezentiraju uz ponudu na Oglas.

Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ponuda bez uplatnice smatraće se nepotpunom.

U slučaju jednostranog odustanka najpovoljnijeg ponuđača depozit se ne vraća.

Svi ponuđači su dužni da na ime troškova oglasa na posebnoj uplatnici uplate iznos od 1.500,00 dinara nepovratno, na račun Univerziteta u Beogradu br: 840-1835666-14 , i uplatnicu prezentiraju uz ponudu na oglas.

Sve nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Izbor ponuđača izvršiće Komisija kriterijumom najpovoljnije ponude.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Sva dodatna obaveštenja možete dobiti na telefone: 3207 426 i 3207 427.

Razgledanje stana broj 17 u Ul.Andrićev venac br. 12 može se izvršiti 07.12.2017. godine od 11 časova do 13 časova.

Oglas je objavljen 04.12.2017. godine u listu "Politika", za grad Beograd.

  Dokumenta u prilogu:

 

 Povratak na početnu "Vesti i događaji"