Konkurs za dodelu stipendija Zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2015/2016. godinu Štampa
Vesti i događaji
sreda, 23 decembar 2015 14:18
ZADUŽBINA LjUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
Studentski trg 1
Beograd
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 23.12.2015. godine
03 Broj: 67-5804/1-15

Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012.godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 23.12.2015. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
ZADUŽBINE LjUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2015/2016. godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2015/2016. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine,
  2. visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00,
  3. drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).
Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENjE o upisu školske 2015/2016. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • UVERENjE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.
Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 24. decembra 2015. godine do 23. januara 2016. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković.

 

 

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Milica Jovanović Popović

 

 Povratak na početnu "Vesti i događaji"