Odluka i Izveštaj o pregledu i oceni magistarskog rada kandidata Anđelke Branković Štampa
Odluke
petak, 12 jul 2019 14:06

Nastavno-naučno veće Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, na 17. sednici održanoj 11. jula 2019, u skladu sa članom 41-43. Statuta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 02-br. 934/18-2 od 6. juna 2018. godine i člana 28. Pravilnika o postupku izrade i odbrane magistarske teze 02 broj 1007-1 od 09. juna 2003. godine, donelo je sledeću:

 

O D L U K U

 

Izveštaj Komisije za pregled i ocenu magistarskog rada poslediplomca Anđelke Branković, pod naslovom: «Povezanost telesnog statusa, fizičke aktivnosti i kvaliteta života dece i adolescenata sa smetnjama u razvoju» se upućuje na ocenu javnosti u trajanju od 30 dana.

Za vreme trajanja javnosti izveštaj i jedan primerak završne verzije magistarske teze stoje u Biblioteci Fakulteta i dostupni su svima koji su zainteresovani.

U toku trajanja javnosti, zainteresovana lica mogu uložiti primedbe na izveštaj i magistarski rad.

Javnost počinje da teče od 13. jula 2019. i traje zaključno sa 11. avgustom 2019. godine.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: