Odluka, Referat Komisije i sažetak Referata za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za predmete: Pedagogija, Pedagogija sporta, Didaktika i Andragoške osnove rekreacije Štampa
Odluke
petak, 24 maj 2019 14:03

Na osnovu člana 5. Statuta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 02-br.934/18-2 od 06.6.2018.godine, člana 14. i 15. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu (,,Glasnik Univerziteta"u Beogradu br.200/17) člana 14. i 15. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu-Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 02-br.2343/17-3 od 08.2.2018. godine, dekan Fakulteta donosi

 

O D L U K U

 

Referat Komisije i Sažetak referata po raspisanom konkursu za izbor 1 (jednog) nastavnika u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Pedagogija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji, za predmete: Pedagogija, Pedagogija sporta, Didaktika i Andragoške osnove rekreacije upućuju se na javnost u trajanju od 15 dana.
U toku trajanja uvida javnosti Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.

  • Referat i sažetak stavljeni na uvid javnosti 24. maja 2019. godine.
  • Javnost počinje da teče od 25. maja i trajaće do 8. juna 2019. godine.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: