Konkurs za upis na MASTER akademske studije 2017/18. III rok Štampa
Master akademske studije
ponedeljak, 30 oktobar 2017 13:47

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

Blagoja Parovića 156
raspisuje

TREĆI KONKURSNI ROK
za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE
u školskoj 2017/2018. godini

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za upis na Master akademske studije za 8 studenata – samofinansirajući status za sticanje zvanja: MASTER – PROFESOR FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA.

Pravo prijave na konkurs za upis na Master akademske studije imaju studenti sa završenim Osnovnim akademskim studijama i ostvarenim najmanje 240 ESPB bodova na nekom od fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Pravo prijave na konkurs ima i lice koje ima stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara iz oblasti - fizičko vaspitanje i sport, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 76/05) ukoliko želi da stekne akademski naziv master – profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata na upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene iz prethodnog školovanja (70%) i intervjua (30%),

Dodatni kriterijum:

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova prednost na rang listi imaće kandidat koji ima kraće vreme studiranja na prethodno završenim studijama.

Kandidat se prijavljuje na konkurs i tom prilikom PODNOSI NA UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnosi fotokopije sledećih dokumenata:

 • prijavni list, (preuzima u skriptarnici Fakulteta ili sa sajta Fakulteta),
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 • fotokopiju uverenja o državljanstvu,
 • fotokopiju stečene diplome na prethodnom nivou akademskih studija, a original na uvid,
 • fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni, a originale na uvid,
 • po mogućnosti i druga dokumenta koja potvrđuju veštine, sklonosti i iskustvo kandidata u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije kao i poznavanje stranih jezika i rada na računaru, kao što su:
  • fotokopije relevantnih profesionalnih i stručnih sertifikata, a originale na uvid,
  • fotokopije sertifikata o poznavanju stranog jezika, a originale na uvid,
  • fotokopije sertifikata o poznavanju rada na računaru (ECDL ili neko drugo uverenje), a originale na uvid,
  • preporuke od strane relevantnih stručnjaka iz oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.
 • dokaz o uplati naknade za prijavu za konkurs, 5.300,00 RSD . (uplatu izvršiti na račun Fakulteta , 840-1102666-24, poziv na broj 08).

Prijem dokumenata: 31. oktobra 2017. od 09.00 do 12.00 časova.

Prijava sa potrebnim dokumentima se mora predati lično (Prijave podnete preko pošte ili elektronskom poštom neće se razmatrati).

Lista prijavljenih kandidata, sa prosečnom ocenom sa osnovnih akademskih studija biće objavljena 31. oktobra 2017. posle 18 časova, na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli;

Intervju će se obaviti 01. novembra sa početkom u 10 časova u Svečanoj sali Fakulteta.

Objavljivanje konačne rang liste: 01. novembra 2017. godine do 15 časova.

Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti 03. novembra 2017. sa početkom u 09:00 časova. Svi kanditati koji su na rang listi stekli pravo upisa su u obavezi da se pojave u 09 časova.


Dokumentacija koja prati Obaveštenje:

 

Povratak na početnu stranuMaster akademske studije