Konkurs za upis na MASTER akademske studije 2017/18. II rok Štampa
Master akademske studije
petak, 13 oktobar 2017 18:27

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

Blagoja Parovića 156
raspisuje

DRUGI KONKURSNI ROK
za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE
u školskoj 2017/2018. godini

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za upis na Master akademske studije za 9 studenata – samofinansirajući status za sticanje zvanja: MASTER – PROFESOR FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA.

Pravo prijave na konkurs za upis na Master akademske studije imaju studenti sa završenim Osnovnim akademskim studijama i ostvarenim najmanje 240 ESPB bodova na nekom od fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Pravo prijave na konkurs ima i lice koje ima stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara iz oblasti - fizičko vaspitanje i sport, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 76/05) ukoliko želi da stekne akademski naziv master – profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Detaljne informacije o uslovima konkursa i upisa (strani državljani, upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu možete dobiti klikom na Opšti uslovi za upis studenata na master akademske studije na Fakultetima Univerziteta u Beogradu u šk. 2017/18.


MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata na upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene iz prethodnog školovanja (70%) i intervjua (30%),

Dodatni kriterijum:

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova prednost na rang listi imaće kandidat koji ima kraće vreme studiranja na prethodno završenim studijama.

Kandidat se prijavljuje na konkurs i tom prilikom PODNOSI NA UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnosi fotokopije sledećih dokumenata:

 • prijavni list, (preuzima u skriptarnici Fakulteta ili sa sajta Fakulteta),
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 • fotokopiju uverenja o državljanstvu,
 • fotokopiju stečene diplome na prethodnom nivou akademskih studija, a original na uvid,
 • fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni, a originale na uvid,
 • po mogućnosti i druga dokumenta koja potvrđuju veštine, sklonosti i iskustvo kandidata u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije kao i poznavanje stranih jezika i rada na računaru, kao što su:
  • fotokopije relevantnih profesionalnih i stručnih sertifikata, a originale na uvid,
  • fotokopije sertifikata o poznavanju stranog jezika, a originale na uvid,
  • fotokopije sertifikata o poznavanju rada na računaru (ECDL ili neko drugo uverenje), a originale na uvid,
  • preporuke od strane relevantnih stručnjaka iz oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.
 • dokaz o uplati naknade za prijavu za konkurs, 5.300,00 RSD . (uplatu izvršiti na račun Fakulteta , 840-1102666-24, poziv na broj 08).

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENjA ŽALBI

Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 časova od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalba sa dokazom o plaćenoj naknadi se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe. Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu dekanu fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja o žalbi fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima i dostavlja Univerzitetu.

Univerzitet objavljuje sve konačne rang liste fakulteta na internet stranici Univerziteta.

Univerzitetska konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Prijem dokumenata: 17. oktobra 2017. od 09.00 do 12.00 časova, 18. oktobra 2017. od 09:00 do 13:00 časova i 19. oktobra 2017. od 10:00 do 12:00 časova.

Prijava sa potrebnim dokumentima se mora predati lično (Prijave podnete preko pošte ili elektronskom poštom neće se razmatrati).

Lista prijavljenih kandidata, sa prosečnom ocenom sa osnovnih akademskih studija biće objavljena 19. oktobra 2017. posle 18 časova, na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli;

Eventualne primedbe koje se odnose na tehničke greške ili prosečnu ocenu prijaviti studenskoj službi 20. oktobra od 08.00. do 9.00 časova;

Intervju će se obaviti 20. oktobra sa početkom u 10 časova u Svečanoj sali Fakulteta.

Objavljivanje preliminarne rang liste: 20. oktobra 2017. godine posle 16 časova.

Kandidat može podneti žalbu na svoje mesto na rang listi u roku od 36 časova od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalba sa dokazom o plaćenoj naknadi podnosi se preko arhive Fakulteta, Komisiji za upis. Komisija za upis donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Kandidat nezadovoljan odlukom komisije može podenti žalbu Dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja Komisije. Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe. Rešenje Dekana je konačno.

Objavljivanje konačne rang liste: 24. oktobra 2017. godine do 12 časova..

Univerzitet objavljuje Konačne rang liste koje su osnov za upis najkasnije do 25. oktobra 2017. u 12 časova.

Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti 26. oktobra 2017. sa početkom u 09:00 časova. Svi kanditati koji su na rang listi stekli pravo upisa su u obavezi da se pojave u 09 časova.


Dokumentacija koja prati Obaveštenje:

 

Povratak na početnu stranuMaster akademske studije