Obaveštenje o upisu mastera u školsku 2017/18. godinu Štampa
Master akademske studije
ponedeljak, 02 oktobar 2017 09:19


O B A V E Š T E Nj E
UPIS STUDENATA GENERACIJE PRVI PUT UPISANE ŠK. 2016/17 I RANIJE
NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠK. 2017/2018. GODINU:

Da biste pristupili upisu u šk.2017/2018. godinu morate imati popunjen elektronski ŠV 20 obrazac na Vašem korisničkom nalogu u e-student aplikaciji (ukoliko nema promena na prethodno unetim podacima, samo potvrditi)

 1. UPIS STUDENATA U GODINU ZAKONSKOG PRAVA (generacija prvoupisana šk. 2016/17),
 2. UPIS STUDENATA KOJI IMAJU ODLUKU O PRODUŽETKU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA ZA ŠK. 2017/2018. GODINU (generacija prvoupisana šk. 2015/16)sledi uputstvo u nastavku obaveštenja,
 3. UPIS STUDENATA KOJI SE UPISUJU IZ STATUSA MIROVANjA U ŠK. 2016/17.,
 4. POSEBNI SLUČAJEVI UPISA (GUBITAK STATUSA STUDENTA NEUPISIVANjEM ŠK. 2016/17 I PREKORAČENjE ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA (sledi uputstvo u nastavku obaveštenja) OBAVIĆE SE: 20.10.2017., u terminu od 09.00h do 15.00 h.

ZA UPIS JE POTREBNO:

 • Indeks i 1 popunjen obrazac ŠV-20 (obavezno kupiti u skriptarici Fakulteta),
 • Uplatnica u iznosu od 1.000,00 din., na ime članarine za Univerzitet u Beogradu, na račun Fakulteta,
 • Uplata za osiguranje 500,00din (uplatu izvršiti u studentskom parlamentu na dan upisa).

Napomena: STUDENTI SU U OBAVEZI DA IZMIRE SVA SVOJA PRETHODNA DUGOVANjA ZA UPIS U ŠK. 2017/2018.

Dinamika uplate finansijskih obaveza za šk.2017/2018. je sledeća:

 1. prva rata 30% od ukupnog finansijskog zaduženja, prilikom upisa(neostvareni ESPB u šk. 2016/2017 (uplatu prve rate školarine vršiti isključivo na žiro račun 840-1102666-24, poziv na broj 06 i dokaz o uplati priložiti prilikom upisa);
 2. druga rata do 01.12.2017. godine;
 3. treća rata do 01.02.2018. godine;
 4. četvrta rata do 01.04.2018. godine;
 5. peta rata do 20.05.2018. godine.

Vrednost 1 espb nepoloženog ispita je 1.300,00 rsd
UPUTSTVO ZA STUDENTE KOJI UPISUJU ŠK. 2017/18. GODINU SA ODLUKOM O PRODUŽETKU ROKA
ZA ZAVRŠETAK STUDIJA DO KRAJA ŠK. 2017/18.

Studenti koji nisu uspeli da okončaju svoje studije do kraja šk. 2016/17. godine, a kojima je ta godina bila godina zakonskog prava, (generacija upisana na master akademske studije prvi put šk. 2015/16. godine), u obavezi su da podnesu molbu za produženje roka za završetak studija na godinu dana. Molbu predaju arhivi Fakulteta, obraćaju se prodekanu za nastavu (najkasnije do 05.10.2017. godine.) Obrazac molbe preuzeti iz skriptarnice.
Uz molbu priložiti i uplatnicu u iznosu 600 din. (uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1102666-24)
Šk. 2017/18. mogu upisati isključivo sa odlukom da im se odobrava produžetak roka za završetak studija do kraja šk. 2017/18. godine.
POSEBNI SLUČAJEVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM MAS

1.) Lice kome je PRESTAO STATUS STUDENTA NEUPISIVANjEM ŠK.2016/17.
Napomena: Studenti koji su izgubili status studenta NEUPISIVANjEM šk.2016/17., mogu povratiti status studenta na sledeći način: U obavezi su da podnesu zahtev Fakultetu za odobravanje ponovnog upisa šk. 2017/18. godine, na studijski program MAS, preko arhive Fakulteta. Zahtevi se predaju arhivi najkasnije do 15.10.2017. Uz zahtev priložiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 10 000 din. na žiro račun Fakulteta br. 840-1102666-24
VAŽNO: Neupisivanjem školske godine gubi se status studenta. U toku studija, status studenta se može povrati samo još jednom na sličan ili isti studijski program, ukoliko je student u ranijem studiranju ostvario najmanje 30 ESPB na Master akademskim studijama.

2.) studenti kojima je ISTEKAO ZAKONSKI ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA OD TRI ŠK. GODINE, (generacija upisana prvi put šk. 2014/15.) ponovni upis u šk. 2017/18. godinu mogu ostvariti jedino uz rešenje da im se odobrava upis na studijski program).
NAPOMENA: Zbog neblagovremenog završetka studija ( istekom dve šk. godine + jedna šk. godina produžetka roka za završetak studija na godinu dana dobijen na lični zahtev ) automatski se konstatuje prestanak statusa studenta, PREKORAČENjE ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA, shodno Statutu Fakulteta i Zakonu o visokom obrazovanju. Lice kome je prestao status studenta jer nisu uspeli da okončaju svoje studije zaključno sa 30.09.2017.godine, mogu se ponovo upisati na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja na studijski program Master akademske studije pod sledećim uslovima:

Potrebno je da lice preko Arhive Fakulteta podnese:

 • zahtev da mu se odobri upis u šk. 2017/18. godinu,
 • indeks iz ranijeg studiranja,
 • uplatnicu u iznosu 600 dinara na žiro račun Fakulteta na ime podnošenja zahteva,
 • Rešenje o odobrenju upisa na studijski program šk. 2017/18. godine, pored ostalog, posebno sadrži:
  • Broj priznatih ESPB (položenih ispita iz predhodnog studiranja)
  • Broj ESPB bodova (ispite) koje je u obavezi da položi do završetka studija,
  • Dužinu trajanja studija, (rok u kome student može završiti studije koji se određuje kao dvostruki broj školskih godina preostalih za realizaciju ovako upisanog programa)
  • Status samofinansirajućeg studenta.

 

Zvanično obaveštenje studentske službe o upisu Mastera generacije upisane 2016/17. i ranije u šk.2017/18. (137kB, 02.10.2017.)

 

 Povratak na početnu stranu "Master akademske studije"