Nastavni plan Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije sporta
Kurikulum studijskog programa ima ukupno 23 obavezna (19 jednosemetralnih i 4 dvosemestralna) i 26 izbornih predmeta. Student treba da položi ispite iz 33 predmeta, uključujući i stručnu praksu unutar predmeta, kao i izradu završnog rada.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 2059 časova od toga 1151 časova teorijskih predavanja i 908 časova praktičnih predavanja i vežbi.

Kurikulum studijskog programa ima ukupno 23 obavezna (19 jednosemetralnih i 4 dvosemestralna) i 26 izbornih predmeta. Student treba da položi ispite iz 33 predmeta, uključujući i stručnu praksu unutar predmeta, kao i izradu završnog rada.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 2059 časova od toga 1151 časova teorijskih predavanja i 908 časova praktičnih predavanja i vežbi.

U okviru studijskog programa predmeti su razvrstani prema tipu na: akademsko-opšte obrazovne, stručne i stručno-aplikativne predmete.

S obzirom na usmerenost ka osposobljavanju za praktičan rad, studenti obavljaju praksu u sportskim klubovima, reprezentativnim selekcijama, na sportskim takmičenjima, u sportskim savezima.

Izborni predmeti studijskog programa grupisani su u pet izbornih blokova i izučavaju se u II, III, IV, V i VI semestru.

Od ukupnog broja ESPB bodova na studijskom programu Rekreacija, akademsko-opšteobrazovni predmeti se vrednuju sa 36 bodova (15,09%), stručni sa 94 boda (37,74 %), stručno-aplikativni sa 106 boda (47,17%) i završni rad 4 boda (procenti su, u Elektronskom formularu izračunati prema pozicijama). Izborni predmeti se vrednuju sa 40 bodova (22.22%).

Specifikacije predmeta su date u Knjizi predmeta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja – Strukovne studije sporta.

Pored toga u Knjizi predmeta date su i detaljne specifikacije predmeta. Opis predmeta sadrži naziv predmeta, imena nastavnika i saradnika, status predmeta, šifru premeta, broj ESPB bodova, semestar, nedeljni i godišnji fond časova. Pored toga detaljna specifikacija sadrži kratak opis predmeta, preduslove koje student mora da ispuni da bi slušao predmet, cilj predmeta sa očekivanim ishodima, sadržaj predmeta, plan izvođenja predavanja i vežbi po nedeljama, nastavnu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanje, kao i sve podatke o organizaciji realizovanja nastave i obaveštavanja studenata o njihovim pravima i obavezama.

    Prva godina     Predmeti izbornog bloka 1.
    Druga godina     Predmeti izbornog bloka 2.     Predmeti izbornog bloka 3.
    Treća godina     Predmeti izbornog bloka 4.     Predmeti izbornog bloka 5.