O studijama Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije sporta
Studijski program Sport, osnovnih strukovnih studija, ima za cilj formiranje savremenog, kompetentnog i samostalnog sportskog trenera, osposobljenog za sve oblike praktičnih aktivnosti iz oblasti sporta i izabrane sportske grane. On je osposobljen da, sa uspehom, primenjuje sve relevantne tehnologije i metode, kao i najnovija tehnološka dostignuća u oblasti sporta.
Ciljevi programa su približavanje odgovarajućim svetskim tendencijama, i upoznavanje studenata sa:

Studijski program Sport, osnovnih strukovnih studija, ima za cilj formiranje savremenog, kompetentnog i samostalnog sportskog trenera, osposobljenog za sve oblike praktičnih aktivnosti iz oblasti sporta i izabrane sportske grane. On je osposobljen da, sa uspehom, primenjuje sve relevantne tehnologije i metode, kao i najnovija tehnološka dostignuća u oblasti sporta.
Ciljevi programa su približavanje odgovarajućim svetskim tendencijama, i upoznavanje studenata sa: problematikom sporta, potrebnim uslovima za realizaciju sportskih aktivnosti (trening i takmičenje), procedurama izrade planova i programa u sportu, načinom organizovanja različitih trenažnih i takmičarskih aktivnosti, kao i savladavanje savremene tehnologije rada u prostoru sportskog treninga i sportskih takmičenja.

Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču stručni naziv Trener (u izabranoj sportskoj grani), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom zvanja stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis ovog studijskog programa su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i posebnim uslovima Konkursa. Pravo upisa imaju lica sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Studijski program Sport sadrži 23 obaveznih (19 jednosemestralnih i 4 dvosemestralna), 26 izbornih predmeta i završni rad.
Sadržaji i detaljna specifikacija predmeta dati su u Knjizi predmeta studijskog programa Sport.
Program se izvodi na način karakterističan za studije fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije. Nastava se realizuje u objektima Fakulteta, a deo nastave (praktične vežbe i stručna praksa) izvodi se u sportskim klubovima, školama, reprezentativnim selekcijama, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju. Na ovom studijskom programu kroz sticanje praktičnih znanja i veština posebno je naglašeno obrazovanje i osposobljavanje studenata za samostalan praktičan rad. U svakom semestru obavlja se stručna praksa u sportskim klubovima, školama, reprezentativnim selekcijama, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju.

Programski ciklus studijskog programa traje 3 godine (6 semestara) sa ukupno 180 ESPB bodova. Svaki predmet iz studijskog programa Sport iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine i ravnomerno je raspoređen da se u svakom semestru može ostvariti 30 ESPB bodova.

Završni rad na studijskom programu osnovnih strukovnih studija Sport vrednuje se sa 4 ESPB boda. Preduslovi za upis pojedinih predmeta su izraženi definisanjem minimuma ostvarenih ispitnih obaveza na predmetima iz prethodnog semestra.

Student drugog fakulteta ili visoke škole može preći na studije studijskog programa Sport pod uslovima propisanim važećim zakonima, Statutom i Pravilnikom o režimu i organizaciji studija na osnovnim strukovnim studijama Fakulteta.