Svrha Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije rekreacije
Svrha studijskog programa Rekreacija je obrazovanje studenata za rad u oblasti rekreacije, Sporta za sve, fitnesa i turizma, za profesiju odnosno zvanje Organizator sportske rekreacije. Rekreacija predstavlja svojevrstan fenomen i vezuje se za sve sfere društva: ekonomiju, zdravstvo, prosvetu, turizam, zabavu, politiku, i sl. Zbog toga rekreacija poprima sve veći značaj za pojedinca, porodicu i za život šire društvene zajednice, tako da postaje sastavni deo savremenog načina života.

Svrha studijskog programa Rekreacija je obrazovanje studenata za rad u oblasti rekreacije, Sporta za sve, fitnesa i turizma, za profesiju odnosno zvanje Organizator sportske rekreacije. Rekreacija predstavlja svojevrstan fenomen i vezuje se za sve sfere društva: ekonomiju, zdravstvo, prosvetu, turizam, zabavu, politiku, i sl. Zbog toga rekreacija poprima sve veći značaj za pojedinca, porodicu i za život šire društvene zajednice, tako da postaje sastavni deo savremenog načina života. U tom smislu studijski program Rekreacija obezbeđuje sticanje kompentencija koje su društveno, ne samo opravdane i korisne, nego i neophodne. Veoma je važno da u rekreaciji rade kompetentne i stručne osobe, jer treba da zadovolje opšte bio-psiho-socijalne potrebe građana za kretanjem igrom i druženjem u cilju osveženja, okrepljenja i negovanja zdravog načina života kojim treba prevladati uticaj stresa, i negativnosti savremenog načina života i proizvodnje.

Studenti koji su završili studijski program Rekreacija su u velikoj meri osposobljeni da se bave planiranjem, programiranjem, organizovanjem i realizacijom procesa redovnog vežbanja, takmičenja, i promovisanja vežbanja radi zdravlja, budući da je studiranje zasnovano na praksi koja se obavlja u fitnes klubovima, klubovima rekreacije, velnes centrima, turističkim destinacijama i Sportu za sve. Organizator sportske rekreacije koji uspešno završe studijski program Rekreacija može u praksi da:

  • planira i programira proces vežbanja, relaksacije i rekreacije,
  • sprovodi obuku i vežbanje građana i rekreativaca svih uzrasnih kategorija,
  • formira i vodi društvo, savez, ustanovu za sport i rekreaciju,
  • organizuje i vodi sportsko-rekreativna takmičenja,
  • vrši analizu različitih programa vežbanja,
  • planira i realizuje fizičku aktivnosti za poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti,
  • planira, kreira i sprovodi promotivne akcije vežbanja radi zdravlja,
  • planira, kreira i realizuje program animacije dnevnih i večernjih rekreativnih aktivnosti na turističkoj destinaciji.

Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi. Nastavni sadržaji koji se izučavaju u okviru studijskog programa usklađeni su sa generalnom misijom i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u stvaranju modernih, kompetentnih i samostalnih stručnjaka u oblasti rekreacije, a u skladu sa potrebama društvene zajednice.

Zadatak studijskog programa Rekreacija je da organizatori sportske rekreacije, u potpunosti, ovladaju problematikom organizacije rada društva za sport i rekreaciju i sprovođenja procesa vežbanja, takmičenja i samostalnog promovisanja vežbanja radi zdravlja. U okviru školovanja predviđena je stručna praksa. U okviru praktične nastave i izrade završnog rada se vodi računa da se izučavaju i rešavaju problemi koji predstavljaju spoj sa sadašnjom i budućom praksom.