O studijama Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije rekreacije
Obrazovni ciljevi Osnovnih strukovnih studija studijskog programa Rekreacija su formiranje modernog, kompetentnog i samostalnog organizatora rekreacije, osposobljenog za sve oblike organizacije i realizacije praktičnih aktivnosti iz oblasti rekreacije. On je osposobljen da, sa uspehom, primenjuje sve relevantne tehnologije i metode, kao i najnovija tehnološka dostignuća u oblasti rekreacije, fitnesa, animacije u turizmu i sportu za sve. Osposobljen je da formira i vodi društvo, savez, ustanovu za sport i rekreaciju.

Obrazovni ciljevi Osnovnih strukovnih studija studijskog programa Rekreacija su formiranje modernog, kompetentnog i samostalnog organizatora rekreacije, osposobljenog za sve oblike organizacije i realizacije praktičnih aktivnosti iz oblasti rekreacije. On je osposobljen da, sa uspehom, primenjuje sve relevantne tehnologije i metode, kao i najnovija tehnološka dostignuća u oblasti rekreacije, fitnesa, animacije u turizmu i sportu za sve. Osposobljen je da formira i vodi društvo, savez, ustanovu za sport i rekreaciju.

Ciljevi programa su približavanje odgovarajućim svetskim tendencijama, i upoznavanje studenata sa: problematikom rekreacije, potrebnim uslovima za realizaciju rekreativnih fitnes aktivnosti, procedurama izrade planova i programa u rekreaciji i načinom organizovanja različitih rekreativnih aktivnosti. Na osnovu zakonitosti koje vladaju u svetu fitnesa na način, koji je primeren animaciji rekreativnih aktivnosti u turizmu, daju svoj doprinos razvoju pokreta Sport za sve.

Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču stručni naziv Organizator sportske rekreacije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom zvanja stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis ovog studijskog programa su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i posebnim uslovima Konkursa. Pravo upisa imaju lica sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Studijski program sadrži 24 obaveznih (20 jednosemestralnih i 4 dvosemestralna), 24 izbornih predmeta i završni rad.
Sadržaji i detaljna specifikacija predmeta dati su u Knjizi predmeta studijskog programa Rekreacija.

Program se izvodi na način karakterističan za studije fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije. Nastava se izvodi u objektima Fakulteta, a deo nastave (praktične vežbe i stručna praksa) izvodi se u klubovima za rekreaciju, fitnes klubovima, sportsko rekreacionim centrima, školama sporta, hotelima, kao i u drugim institucijama i nevladinim organizacijama i asocijacijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju. Na ovom studijskom programu kroz sticanje praktičnih znanja i veština posebno je naglašeno obrazovanje i osposobljavanje studenata za samostalan rad.

U svakom semestru obavlja se stručna praksa u klubovima za rekreaciju, fitnes klubovima, sportsko-rekreativnim centrima, sportskim školama, organizacijama i asocijacijama sporta za sve kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju.

Programski ciklus studijskog programa traje 3 godine (6 semestara) sa ukupno 180 ESPB bodova.
Svaki predmet iz studijskog programa Rekreacija iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine i ravnomerno je raspoređen da se u svakom semestru može ostvariti 30 ESPB bodova.
Završni rad na studijskom programu osnovnih strukovnih studija Rekreacije vrednuje se sa 3 ESPB boda.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta su definisani sa minimumom ostvarenih ispitnih obaveza na predmetima iz prethodnog semestra.

Student drugog fakulteta ili visoke škole može preći na studije studijskog programa Rekreacija pod uslovima propisanim važećim zakonima, Statutom i Pravilnikom o režimu i organizaciji studija na osnovnim strukovnim studijama Fakulteta.