Nastavni plan Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
Kurikulum studijskog programa ima ukupno 38 obaveznih (30 jednosemestralnih i 8 dvosemestralnih) i 23 izborna predmeta. Student treba da položi ispite iz 48 predmeta, uključujući i stručno-pedagošku praksu unutar predmeta, kao i izradu završnog rada.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 3068 časova od toga 1847 časova teorijskih predavanja i 1221 časova praktičnih predavanja i vežbi.

Kurikulum studijskog programa ima ukupno 38 obaveznih (30 jednosemestralnih i 8 dvosemestralnih) i 23 izborna predmeta. Student treba da položi ispite iz 48 predmeta, uključujući i stručno-pedagošku praksu unutar predmeta, kao i izradu završnog rada.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 3068 časova od toga 1847 časova teorijskih predavanja i 1221 časova praktičnih predavanja i vežbi.

U okviru studijskog programa predmeti su razvrstani prema tipu na: akademsko-opšte obrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete.

Od ukupnog broja ESPB bodova na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport akademsko-opšteobrazovni predmeti se vrednuju sa 43 boda (15,89%), teorijsko-metodoloških 58 bodova (17,16%), naučno-stručni 89 bodova (31,29%) stručno-aplikativni sa 94 bodova (35,65%) i završni rad 3 boda, a izborni predmeti se vrednuju sa 48 bodova (20%).

Izborni predmeti grupisani su u sedam izbornih blokova i izučavaju se od II - VIII semestra.

U okviru izbornih blokova studentima se omogućava, između ostalih, izbor jednog od predmeta: Teorija i tehnologija sportske grane, Teorija i tehnologija kondicije, Teorija i tehnologija rekreacije, koji ih osposobljavaju za rad i u ovim područjima sporta.

Studenti imaju pedagošku praksu u okviru predmeta Teorija i metodika fizičkog vaspitanja i posebno navedenih izbornih predmeta.


    Prva godina     Predmeti izbornog bloka 1.
    Druga godina     Predmeti izbornog bloka 2.     Predmeti izbornog bloka 3.
    Treća godina     Predmeti izbornog bloka 4.     Predmeti izbornog bloka 5.
    Četvrta godina     Predmeti izbornog bloka 6.     Predmeti izbornog bloka 7.