O studijama Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
Obrazovni ciljevi osnovnih akademskih studija studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport su formiranje modernog, kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke u zemlji, kao i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Obrazovni ciljevi osnovnih akademskih studija studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport su formiranje modernog, kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke u zemlji, kao i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Po završetku studijskog programa fizičkog vaspitanja i sporta na osnovnim akademskim studijima student će biti osposobljen za rad u:

  • školskom fizičkom vaspitanju (nastava i vančasovne aktivnosti) na svim nivoima obrazovanja,
  • sportu ( teorija i tehnologija izabranog sporta, opšti poslovi u sistemu sporta),
  • rekreaciji /sportska rekreacija (organizacija i tehnologija procesa u rekreaciji).
Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču stručni naziv Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Uslovi za upis studijskog programa su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i posebnim uslovima Konkursa. Pravo upisa imaju lica sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Studijski program sadrži 38 obaveznih (30 jednosemestralnih i 8 dvosemestralnih), 23 izborna predmeta i završni rad.
Sadržaji i detaljna specifikacija predmeta dati su u Knjizi predmeta studijskog programa.

Program se izvodi na način karakterističan za studije fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije. Nastava se realizuje u objektima Fakulteta, a deo nastave (praktične vežbe i stručna praksa) izvodi se u osnovnim i srednjim školama, sportskim klubovima, reprezentativnim selekcijama, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju. Na ovom studijskom programu kroz sticanje praktičnih znanja i veština posebno je naglašeno obrazovanje i osposobljavanje studenata za samostalan praktičan rad i saradnju sa drugim nastavnim predmtima. Stručno-pedagoška praksa se obavlja u osnovnim i srednjim školama, sportskim klubovima, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju.
Programski ciklus studijskog programa traje 4 godine (8 semestara) sa ukupno 240 ESPB bodova.
Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine i ravnomerno je raspoređen da se u svakom semestru može ostvariti 30 ESPB bodova.
Završni rad na studijskom programu osnovnih akademskih studija vrednuje se sa 3 ESPB boda.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta su izraženi definisanjem minimuma ostvarenih ispitnih obaveza na predmetima iz prethodnog semestra.

Student drugog fakulteta može preći na studijski program Fizičko vaspitanje i sport pod uslovima propisanim važećim zakonima, Statutom i Pravilnikom o režimu i organizaciji studija na osnovnim akademskim studijama Fakulteta.