Svrha Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za rad u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Fizičko vaspitanje i sport su delatnosti od izuzetnog značaja, kako za naše društvo, tako i za savremenu civilizaciju. Uloga programa je školovanje kompetentnih stručnih kadrova za rad u obrazovnom sistemu i sistemu sporta. Društvena uloga sagledava se, pre svega, sa stanovišta vrednosti fizičkog vaspitanja i sporta i njegovog značaja u životu dece, omladine i odraslih.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za rad u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Fizičko vaspitanje i sport su delatnosti od izuzetnog značaja, kako za naše društvo, tako i za savremenu civilizaciju. Uloga programa je školovanje kompetentnih stručnih kadrova za rad u obrazovnom sistemu i sistemu sporta. Društvena uloga sagledava se, pre svega, sa stanovišta vrednosti fizičkog vaspitanja i sporta i njegovog značaja u životu dece, omladine i odraslih.

Studijski program osnovnih akademskih studija Fizičko vaspitanje i sport ima za svrhu: školovanje nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta; sticanje znanja koja su u funkciji osposobljavanja za rad u obrazovanju i vaspitanju u području fizičkog vaspitanja a u skladu sa ciljevima obrazovanja i vaspitanja; sticanje neophodnih znanja za rad u sportu (obrazovanje stručnjaka u sportu); školovanje stručnjaka u oblasti rekreacije; osposobljavanje studenata za nastavak školovanja na višem stepenu obrazovanja; osposobljavanje studenata za logičko povezivanje nastavnih celina u funkciji delatnosti kojom će se baviti.

Svrha studijskog programa je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Nastavni sadržaji koji se izučavaju u okviru studijskog programa usklađeni su sa generalnom misijom i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u stvaranju modernih, kompetentnih i samostalnih stručnjaka u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, a u skladu sa potrebama društvene zajednice.