Nastavni plan Štampa
Studije od 2014/15 - Doktorske akademske studije

U okviru doktorskih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, Fakultet je koncipirao studijski program "Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije", u kome se nakon odslušanih zajedničkih osnova dalji program realizuje kroz dva razdvojena modula usmerenih ka fundamentalnim i primenjenim istraživanjima humane lokomocije. Predmeti koji se produbljeno izučavaju u okviru svakog modula obezbeđuju pristup izradi doktorske disertacije.

Kurikulum studijskog programa insistira na osposobljavanju studenata za:

  • samostalan izbor istraživačkog problema, pronalaženje, analizu odgovarajuće literature koja se odnosi na odabrani problem,
  • samostalno kreiranje vremenske dinamike i planiranja i realizaciju neophodnih faza istraživanja,
  • samostalno prezentovanje rezultata istraživanja (u zadatoj formi, naučni rad, disertacija),
  • formiranje objektivnog kritičkog stava, kako prema rezultatima tuđih, tako i prema rezultatima sopstvenih istraživanja.

Studijski program odgovara opterećenju od 180 ESPB bodova. Studije traju šest semestra. Kurikulum studijskog programa sadrži obavezne i izborne predmete, samostalni istraživački rad i izradu doktorske disertacije.

Kurikulum studijskog programa sadrži obavezne i izborne predmete, samostalni istraživački rad i izradu doktorske disertacije.

Vrednost doktorske disertacije, je samostalni istraživački rad studenta iznosi 30 ESPB bodova, što ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak doktorskih studija. Doktorske studije predviđaju da student 100 ESPB bodova (modul Fundamentalnih istraživanja) i 120 ESPB bodova (modul primenjenih istraživanja) obezbedi kroz predmete koji su vezani za temu disertacije i izradu disertacije.

Broj bodova koji pripada izbornim predmetima i izbornim sadržajima u okviru pojedinih obaveznih predmeta odgovara procentu faktora izbornosti 50 %. Izborni predmeti se biraju sa liste izbornih predmeta u dogovoru sa mentorom, u skladu sa potrebama istraživanja kojima rukovodi.

Poslednja godina studija predviđena je samo za istraživački rad i završetak doktorske disertacije. Student ima obavezu da, pre završetka doktorske disertacije, a u vezi sa doktorskom disertacijom, objavi bar jedan naučnoistraživački rad u časopisu od međunarodnog značaja (sa liste Ministarstva nauke).

Postupak prijave, izrade i odbrane doktorske disertacije određen je Pravilnikom o doktorskim studijama.

Specifikacijom svakog predmeta u studijskom programu predviđene su predispitne obaveze, njihov udeo u ukupnom broju poena, kao i način polaganja ispita, što je dato u Knjizi predmeta studijskog programa doktorskih studija.


    Prva godina
         Zajedničke osnove
   
    Druga godina
  Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije
    Predmeti izb. bloka 1.     Predmeti izb. bloka 2.
    Druga godina
  Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije
    Predmeti izb. bloka 1.     Predmeti izb. bloka 2.
    Treća godina
  Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije
   
    Treća godina
  Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije