Organizacija i upravljanje - Dekanat Štampa
O Fakultetu
ORGANIZACIJA I UPRAVLjANjE - DEKANAT

 

Organi Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja uređuju se Statutom fakulteta i Zakonom o visokom obrazovanju.

Fakultet ima organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i studentski parlament. Radi ostvarivanja saradnje na razvoju studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, fakultet ima savet poslodavaca.

Dekan je prvi čovek fakulteta, njegov rukovodilac i organ poslovođenja. Dekan se bira tajnim glasanjem iz reda redovnih profesora, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu, na period od tri školske godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora. Dekanu u radu pomažu prodekani i sekretar fakulteta. Fakulet ima četiri prodekana: prodekan za nastavu, prodekan za finansije, prodekan za nauku i prodekan za međunarodnu saradnju. Sekretar Fakulteta rukovodi radom Stručne službe.

Organ upravljanja fakultetom je Savet. Savet ima 27 članova, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu (13 iz reda članova Nastavno-naučnog veća i 2 iz reda nenastavnog osoblja), osam su članovi koje imenuje osnivač i četiri članovi koje bira Studentski parlament. Osnivač imenuje članove Saveta iz reda istaknutih ličnosti iz naučne, odnosno stručne oblasti u kojoj je Fakultet, kao i iz prosvete, kulture, umetnosti ili privrede, koji nisu zaposleni, niti na drugi način radno angažovani na Fakultetu. Mandat članova Saveta traje četiri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta – predstavnika studenata traje dve godine.

Stručni organi Fakulteta su: Nastavno-naučno veće, Izborno veće, Veća studijskih programa za: osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

Pomoćna stručna i savetodavna tela Fakulteta su: Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta na Fakultetu, Komisija za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave na Fakultetu, Komisija za samovrednovanje i Komisija za statutarna pitanja.

Studentski parlament Fakulteta je organ preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Studentski parlament ima 15 članova. Delatnost Studentskog parlamenta utvrđena je Statutom i Pravilnikom o radu studentskog parlamenta Fakulteta.

Rad organa upravljanja, poslovođenja, stručnih organa i studentskog parlamenta se periodično ocenjuje na osnovu podnetih izveštaja o radu (najmanje jednom godišnje).

Dekanat Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sačinjavaju dekan fakulteta i četiri prodekana:
Uvećaj +
Dekan prof. dr Saša Jakovljević
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Sekretar
Mast. prav. Milena Lazarević
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Tehnički sekretar
Irena Obradović
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Prodekan za nastavu
Prof. dr Stanimir Stojiljković
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Prodekan za
finansijsko-materijalne poslove
Prof. dr Vladan Vukašinović
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Prodekan za nauku
Prof. dr Vladimir Mrdaković
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Prodekan za međunarodnu saradnju
Doc. dr Branka Marković
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Fakultet ima u svom sastavu sledeće organizacione jedinice:
1. KATEDRE:
 • Katedra društveno-humanističkih nauka;
 • Katedra bio-medicinskih nauka;
 • Katedra za teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja;
 • Katedra za teoriju i tehnologiju sporta i rekreacije;
 • Katedra za motoriku i metodologiju;
 • Katedra sportskih igara;
 • Katedra bazičnih sportova;
 • Katedra individualnih sportova.
2. CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I USAVRŠAVANjE
3. BIBLIOTEKA
4. MUZEJ FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA
5. CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST
6. CENTAR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU
7. METODIČKO-ISTRAŽIVAČKA LABORATORIJA I
8. STRUČNA SLUŽBA:
 • Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove,
 • Služba za finansijske i računovodstvene poslove,
 • Služba za studentska pitanja,
 • Računsko-informativni centar i
 • Služba za tehničke poslove.

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 22 jun 2020 19:34