Istorijat Štampa
O Fakultetu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju. Koreni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Instuitut za fizičku kulturu, u periodu od 1956. do 1963. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje, 1963. godine smo primljeni u Beogradski univerzitet, od 1978. do 1988. godine delujemo kao Fakultet za fizičko vaspitanje, od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime smo promenili u današnje – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Svaka od navedenih promena bila je i korak dalje u usavršavanju nastavnih planova, programa, naučnoistraživačkog rada i infrastrukture Fakulteta.

Fakultet:
indent1 od 1946. godine ima godine Biblioteku (danas sa umreženom računarskom podrškom za korisnike);
indent1 od 1979. godine ima Muzej fizičke kulture Srbije Fakulteta za fizičko vaspitanje, danas Muzej sporta, sa desetinama hiljada eksponata vezanih za istoriju fizičke kulture i sporta. Nastao je iz muzejske zbirke osnovane 1946. godine. Organizovao je brojne prigodne izložbe u zemlji i inostranstvu;
indent1 od 1949. godine u Srbiji se izdaje časopis „Fizička kultura“, da bi od 1990. godine izdavač postao Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Fakultet je, i danas izdavač ovog časopisa od nacionalnog značaja. Od 1961. do 1977. godine Fakultet izdaje „Anale“, a od 1990. godine „Godišnjak“ i Zbornike sažetaka i radova sa naučnih i stručnih skupova, održanih na Fakultetu;
indent1 od 1990. godine, ima Metodičko istraživačku laboratoriju za potrebe nastave i naučno-istraživačke delatnosti;
indent1 od 2001. godine ima računarski centar sa lokalno umreženim računarskim sistemom i centralnim serverom. Od 2003. godine opremljena je Računarska učionica, povezana sa Akademskom mrežom.

Od osnivanja na Fakultetu je diplomiralo 4389 studenata, magistarsku tezu odbranilo 353 i doktorsku disertaciju odbranio 171 student.

Povodom 60 godina rada, 2006. godine, Fakultet je izdao publikaciju: „Monografija 60 godina Fakulteta“, koja detaljno prikazuje sve segmete razvoja i rada Fakulteta.

Povodom 80 godina rada, 2018. godine, Fakultet je izdao publikaciju: „Monografija 80 godina Fakulteta“, koja detaljno prikazuje sve segmete razvoja i rada Fakulteta.

 

AdmirorGallery