Упутство за сажетке и радове Štampa
Telesno vežbanje i sokolstvo
petak, 09 jun 2017 11:05

Стил и организација текста

Научни чланци се организују по шеми (А)IMRAD ((Abstract), Introduction, Methods, Results, And Discussion - Сажетак, Увод, Методе, Резултати и Дискусија). Ако је чланак посвећен теоријском истраживању, онда се део Методе (Methods) мења у Теоријска база (Theoretical Basis).

Наслов рада

Наслов рада треба да садржи следеће информације: (1) кратак али информативан наслов у коме се не препоручује коришћење скраћеница; (2) име аутора без титуле где се испред последњег аутора ставља везник и; (3) институција у којој аутор(и) раде, град и држава; (4) име и адреса аутора предвиђеног за кореспонденцију (научно звање, положај, број телефона и факса, поштански број града, државу и е-mail адресу).

Сажетак

Сажетак треба да садржи кратак информативни приказ садржаја рада. Саставни део сажетка су: циљ истраживања, методе (теоријска база), резултати и закључак. Може да има до 250 речи и стоји после наслова рада и имена аутора. Осим сажетка на српском језику, рад мора имати и сажетак на енглеском и још једном светском језику.

Кључне речи

Кључне речи се пишу после сажетка на свим наведеним језицима. Оне указују на садржај рада и потребно је издвојити од 3 до 7 кључних речи које нису садржане у наслову рада.

После кључних речи следи текст рада по следећим поглављима, наведеним редом: Увод (у коме се наводе и предмет и циљ истраживања), Теоријска база, Резултати и Дискусија.

Слике и табеле

Свака слика и табела треба да буде достављена на посебном листу папира. Табеле треба да буду нумерисане по редоследу којим се појављују у тексту и означене као нпр. „Табела 1.“. Свака табела треба да има кратак наслов. Потребно је додати легенде за табеле. Величина фонта 10pt.

Илустрације, слике, фотографије обележавају се са „Слика 1.“. Шаљу у електронској форми у резолицији најмање 300 dpi и формату jpeg. Треба да садрже кратак наслов. У напоменама, односно фуснотама, треба навести извор одакле је слика преузета.

Уколико слике и табеле садрже посебне знакове, или су рађене у посебном програму, достављају се у посебном фајлу, са тачно наведеним редоследом по којем се укључују у текст.

Техничко обликовање рада

Радови се пишу и штампају на српском и енглеском језику. За радове на српском језику користи се српска ћирилица. Ако се ради о ауторима којима матерњи језик није српски, њихове радове преводи уредништво часописа.

Текстови се пишу у Microsoft Word Windows програму, на папиру А4 формата. Текст се пише у Times New Roman фонту, величине 12 pt у прореду 1.5, поравнат са обе стране, са увлачењем првог реда пасуса од 1 таб, са маргинама папира 2.5 цм. Уколико је у тексту потребно посебно означити неку реч или реченицу, користе се коса слова (италик). Обим текста треба да садржи до 15 страна (не више од 5000 речи, укључујући литературу, табеле и фусноте).

Чланке и сажетке треба писати у трећем лицу, неутрално, придржавајући се доброг стила и утврђених језичких норми.

Начин навођења извора:

навођење књиге:

1 аутор:

напомена или фуснота (у даљем тексту Ф): редни број. Име и презиме аутора , Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.

1. Бранко В. Радичевић, Приче о животињама (Београд: Српска књижевна задруга, 1991),

библиографија (у  даљем тексту Б): Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Радичевић, Бранко В. Приче о животињама. Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

2 аутора:

Ф: редни број. Име и презиме и име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.

2. Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Управљање библиотекама у добу знања (Источно Сарајево: Градска библиотека, 2007), 36-42.

Б: Презиме, име и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. Управљање библиотекама у добу знања. Источно Сарајево: Градска библиотека, 2007.

4 или више аутора:

Ф: редни број. Име и презиме аутора и др., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.

3. Бошко Бабик и др., Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија, том 4 Грамоти, записи и друга документарна грага за  манастирите и црквите на прилепска област, ур. Владимир Мошин (Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 1981), 254.

Б: Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Бабик, Бошко, Владимир Мошин, Славица Николовска, Загорка Расолкоска-Николовска, Лидија Славева и Радмила Угринова–Скаловска подготовиле.  Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија. Том 4 Грамоти, записи и друга документарна грага за манастирите и црквите на прилепска област. Уредник Владимир Мошин. Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 1981.

примарна одговорност уредника, преводиоца или приређивача, када није наведен аутор:

Ф: редни број. Име и презиме, ур., гл и одг. ур., прев., прир., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.

4. Gojko Tešić, prir., Citat Vinaver (Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007), 235.

Б: Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Tešić, Gojko, prir. Citat Vinaver. Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007.

секундарна одговорност (уредник, преводилац или приређивач уз аутора):

Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге, ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.

5. Вилијам Шекспир, Магбет, прир. Владислава Гордић Петковић, прев. Светислав Стефановић (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003), 23.

Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, Главни и одговорни уредник, Превео, Приредио Име и презиме. Место издања: Издавач, година.

Шекспир, Вилијам. Магбет. Приредила и пропратне белешке написала Владислава Гордић Петковић. Превео Светислав Стефановић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

поглавље или неки други део књиге:

Ф: редни  број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, уредник Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.

6. Весна Језеркић, „Женски ликови у драмама Борислава Михајловића“, у Михизова драма у европском контексту: зборник текстова, приредио Светислав Јованов, уредник издања Душан Јаковљев (Ириг: Српска читаоница Ириг и Фонд „Борислав Михајловић Михиз“, 2006), 68-69.

Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге. уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.

Језеркић, Весна. „Женски ликови у драмама Борислава Михајловића“. У Михизова драма у европском контексту: зборник текстова. Приредио Светислав Јованов. Уредник издања Душан Јаковљев, 66-77. Ириг: Српска читаоница Ириг и Фонд „Борислав Михајловић Михиз, 2006.

поглавље приређеног тома књиге (у односу на примарне изворе):

Ф: редни  број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, ур. Име и презиме, том Наслова књиге, ур. Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.

7. Quintus Tulius Cicero, “Handbook on Canvassing for the Consulship”, u Rome: Late Republic and Principate, ur. Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White, tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, ur. John Boyer i Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago press, 1986), 35.

Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме. Том Наслова књиге, уредник Име и презиме, стране. Место издавања: Издавач, година.

Cicero, Quintus Tulius. “Handbook on Canvassing for the Consulship”. U Rome: Late Republic and Principate, Urednici Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White. Tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, urednici John Boyer i Julius Kirshner, 33-46. Chicago: University of Chicago press, 1986. Originalno objavljeno u Evelyn S. Shuckburg, prev., The Letters of Cicero, tom 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

предговор, уводник, поговор:

Ф: редни број. Име и презиме, предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора (Место издања: Издавач, година), стране.

8. Neven Ušumović, pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon, Srđan V. Tešin (Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2008), 152.

Б: Презиме, име. Предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора, стране. Место издања: Издавач, година.

Ušumović, Neven. Pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon. Srđan V. Tešin, 151-154. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2008.

јединица из приручника:

Ф: редни број. Наслов приручника, s.v. „Наслов јединице“.

9. Историја српске кижевности, s.v. „Новаковић Стојан“

Б: Познате енциклопедије и речници се обично не наводе у библиографији. Остале приручнике требало би наводити као књиге.br> Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд: Требник, 1996.

електронско издање књиге:

(Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је коришћена у раду, али се могу навести и други формати.)

Ф: редни број. Име и  презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), http://adresa (преузето датум).

10. Бранислав Нушић, Аутобиографија (Београд: Креативни центар, 2001), http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (преузето 3.9.2008)

Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. http://adresa. (преузето датум).

Такође доступно у штампаном облику и на CD-ROM.

Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд: Креативни центар, 2001. http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (преузето 3.9.2008). Такође доступно у штампаном облику.

навођење часописа

рад у часопису у штампаном облику (један аутор):

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): страна.

11. Ljubomir Živkov, „Izgubljeni raj“, Think Tank br. 17-18 (2007): 84.

Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): стране.

Živkov, Ljubomir. „Izgubljeni raj“. Think Tank br. 17-18 (2007): 84-85.

рад у часопису (више аутора):

Ф: редни број. Име презиме и име и презиме, „Наслов текста“, Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): страна.

12. Дејан Ајдачић и Зоран Стефановић, „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету“, Гласник Народне библиотеке Србије 1 (1999): 74.

Б: Презиме, име и име и презиме. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): стране.

Ајдачић, Дејан и Зоран Стефановић, „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету“. Гласник Народне библиотеке Србије 1 (1999): 73-78.

чланак у популарном часопису:

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, датум излажења, страна.

13. Предраг Урошевић, „Зима авганистанског задовољства“, Политикин Забавник, 18.9.2009, 14.

Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, датум излажења, стране.

Урошевић,Предраг. „Зима авганистанског задовољства“. Политикин Забавник, 18.9.2009, 13-15.

чланак у новинама:

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов новина, рубрика, датум.

14. S. Radojević, „Mračne slike iz fabrike snova“, Blic, Kultura, 6. septembar 2009.

Новине се обично наводе у фуснотама или напоменама, али не и у библиографији. Уколико се ипак наведу као библиографска јединица, то би требало учинити на следећи начин:

Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов новина, датум, рубрика.

Radojević, S. „Mračne slike iz fabrike snova“. Blic, 6. septembar 2009, Kultura.

приказ или рецензија књиге у часопису:

Ф: редни број. Име и презиме, „Наслов текста“, приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора, Наслов часописа, датум, година, страна.

15. Бранка Драгосавац, „Сага о Драшкоцијевима“, приказ Сага о Драшкоцијевима, Десанка Стаматовић, Панчевачко читалиште, мај 2009, VIII, 137.

Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора. Наслов часописа, датум, година.

Драгосавац, Бранка. „Сага о Драшкоцијевима“. Приказ Сага о Драшкоцијевима, Десанка Стаматовић. Панчевачко читалиште, мај 2009, VIII.

приказ или рецензија књиге у часопису:

текст из базе података у full text-у:

Ф: Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, датум, година, страна http://adresa (преузето датум).

16. Гордана Стокић, „Једна књига-један град“, Панчевачко читалиште, мај 2008, VII, 3 http://www.citaliste.com/casopis/pdf/citaliste_br.12.pdf (преузето 24.6.2008)

Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, датум, страна http://adresa (преузето датум).

Стокић, Гордана. „Једна књига-један град“. Панчевачко читалиште, мај 2008, 3 http://www.citaliste.com/casopis/pdf/citaliste_br.12.pdf (преузето 24.6.2008).

текст у on-line часопису:

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа број, свеска (година издања), http://adresa (преузето датум).

17. Adam Sofronijević, „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“, Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007), http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12.6.2008).

Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа број, свеска (датум) http://adresa (преузето датум).

Sofronijević, Adam. „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007). http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12.6.2008).

навођење необјављене магистарске тезе или докторске дисертације:

Ф: редни број. Иницијал имена. презиме аутора, „Наслов тезе или дисертације“ (магистарска теза или докторска дис., назив факултета, година), стране.

18. D. Dimitrijević Sabovljev, „Automatizacija procesa popisivanja građe i formiranja elektronskog zapisa u pripremi izrade bibliografije“ (magistarska teza, Filološki fakultet, 2007), 31-36.

Б: Презиме, иницијал имена. „Наслов тезе или дисертације“. Магистарска теза или докторска дис., назив факултета, година.

Dimitrijević Sabovljev, D. „Automatizacija procesa popisivanja građe i formiranja elektronskog zapisa u pripremi izrade bibliografije“. Magistarska teza, Filološki fakultet, 2007.

рад изложен на стручном скупу или конференцији:

Ф: редни број. Име и презиме, „Наслов рада“ (рад представљен на Назив скупа или конференције, Град, Држава, датум одржавања, година).

19. Бреда Карун, „Словеначке јавне библиотеке: где смо и куда идемо“ (рад представљен на Перспективе развоја јавних библиотека у Србији, Београд, Србија, 14-16. април, 2009).

Б:  Презиме, име аутора. „Наслов рада“. Рад представљен на Назив скупа или конференције, Град, Држава, датум одржавања, година.

Карун, Бреда „Словеначке јавне библиотеке: где смо и куда идемо“. Рад представљен на Перспективе развоја јавних библиотека у Србији, Београд, Србија, 14-16. април, 2009.

навођење мултимедијалних докумената

музичка композиција или партитура:

Ф: Име и презиме аутора, „Наслов композиције“ у Наслов публикације, ур. Име и презиме, стране (Место издања: Издавач, година).

20. Стеван Стојановић Мокрањац, „Ал' је леп овај свет“ у Музичка култура 6, ур. Тамара Поповић Новаковић, 22 (Београд: Завод за уџбенике, 2009).

Б: Презиме, име аутора. „Наслов композиције“. У Наслов публикације, уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.

Стојановић Мокрањац, Стеван. „Ал' је леп овај свет“. У Музичка култура 6, уредник Тамара Поповић Новаковић, 22. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

звучни запис:

Ф: Име и презиме аутора, Наслов записа, продуцентска кућа – медиј.

21. Carlos Santana, Supernatural, BMG Arista – CD.

Б: Презиме, име аутора. Наслов записа. Име продуцентске куће, издавача – медиј.

Santana, Carlos. Supernatural. BMG Arista – CD.

По CMS-у, звучни записи се наводе под именом композитора, писца или друге особе задужене за садржај. Име извођача се може додати после  наслова. Продуцентска кућа и број записа су обично довољни да се запис идентификује.

видео запис:

Ф: редни број. Наслов филма, медиј, редитељ Име и презиме (Место издања: Издавач, година).

22. Hadersfild, DVD, reditelj Ivan Živković (Beograd: Eye to Eye, 2007).

Б: Наслов филма. Редитељ Име и презиме. Место издања: Издавач, година. Медиј.

Hadersfild. Reditelj Ivan Živković. Beograd: Eye to Eye, 2007. DVD.

Сцене које су појединачно доступне на DVD-у, могу се третитари као поглавља и цитирати по наслову или броју. Документа која се могу повремено појављивати, а ту се мисли на критички коментар нпр, цитирају се по аутору и наслову.

навођење необјављених радова

интервју:

Ф: редни број. Име и презиме аутора интервјуа, Интервју аутора, место, датум, година.

23. Владимир Арсенић, Интервју Миљенка Јерговића, Зрењанин, 15.5.2009.

Б: Презиме, име аутора интервјуа. Интервју аутора. Место, датум, година.

Арсенић, Владимир. Интервју Миљенка Јерговића. Зрењанин, 15.5.2009.

документи извршних владиних органа:

Ф: редни број. Име министарства, Наслов текста, Име и презиме аутора (Место издања: Издавач, година) http://adresa (преузето датум).

Министарство културе Републике Србије. Формални услови за оснивање фондова, фондација и задужбина (Београд: Сл. гласник СРС, бр. 59/89)  http://www.kultura.sr.gov.yu/?jez=sc&p=60 (преузето 24.8.2009).

Б: Име министарства. Наслов текста. Име и презиме аутора. Место издања: Издавач, година. http://adresa (преузето датум).

Министарство културе Републике Србије. Формални услови за оснивање фондова, фондација и задужбина. Београд: Сл. гласник СРС, бр. 59/89. http://www.kultura.sr.gov.yu/?jez=sc&p=60 (преузето 24.8.2009).

извори из архива:

Ф: редни број. Име архива, ознака под којом се документ води у архиву.

Архив Српске академије наука и умјетности (даље: А САНУ), бр. 10712. (Писмо Васиља Грђића Николи Стојановићу од 31.1.1919. године).

Архив Босне и Херцеговине (даље: АБиХ), фонд: Главни одбор Народног вијећа (даље: ГОНВ), кут. 3, бр. VI – 3 – бб/168.

Б: Име архива, број под којим се документ води у архиву.

Архив Српске академије наука и умјетности (даље: А САНУ), бр. 10712. Писмо Васиља Грђића Николи Стојановићу од 31.1.1919. године.

навођење Web сајтова:

На сајтовима се најчешће не могу пронаћи имена аутора текстова, па чак ни наслови, нејасно је и коме припада сајт. Уколико елементи постоје,  наводе се као текстови из часописа, са додатком адресе. Ако елемената за навођење нема, најчешће се наводи само адреса и датум преузимања. Ако неких података ипак има, они се наводе на следећи начин:

Ф: редни број. Име организације, „Наслов текста“, име власника сајта, http://adresa (преузето датум).

25. Public Library Section, „The Role of Libraries in Lifelong Learning“, IFLA, http://www.ifla.org/VII/s8/index.htm (преузето 12.2.2009).

Б: Име организације. „Наслов текста“. Име власника сајта. http://adresa (преузето датум).

Public Library Section. „The Role of Libraries in Lifelong Learning“. IFLA. http://www.ifla.org/VII/s8/index.htm (преузето 12.2.2009). или:

Ф: Име и презиме аутора, Наслов дела, издање Име и презиме уредника или издавача, у Име базе података, http://adresa (преузето датум).

26. Cvetana Krstev, XML (Extensible Markup Language – Proširiv jezik obeležavanja), u Kurs iz XML-a, http://nlp.matf.bg.ac.yu/sr/cvetana/kurs-xml/index.htm (преузето 3.10.2007).

Б: Име базе података., http://adresa (преузето датум).

Kurs iz XML-a. http://nlp.matf.bg.ac.yu/sr/cvetana/kurs-xml/index.htm (преузето 3.10.2007).

Weblog запис или коментар:

Ф: редни број. Име и презиме, коментар на „Наслов текста“, име блога, коментар послат датум, година, http://adresa (преузето датум).

27. Branislav Kovačević Cole, komentar na „Čuvajte retrovizor, trebaće nam”, blog B92, komentar poslat 19.9.2009. http://blog.b92.net/txt/12283/Čuvajte retrovizor%2C trebaće nam/ (преузето 19.9.2009).

Б: Име блога. http://adresa (преузето датум).

Blog B92. http://blog.b92.net/txt/12283/Čuvajte retrovizor%2C trebaće nam/ (преузето 19.9.2009).

Е-mail порука:

Ф: редни број. Име и презиме, е-mail порука аутору, датум.

28. Dragana Sabovljev, e-mail poruka Ivanu Ivanjiju, 23.6.2009.

Ове поруке се не наводе у библиографији или литератури.

Водич за референце ако нешто недостаје:

a) 1995? (вероватна година)

b) ца. 1995 (око 1995)

c) 199- (сигурни у декаду у којој је књига објављена али не и тачну годину)

d) 199? (вероватна декада)

e) с.л. (нема места издавања од Латин: sine loco)

f) с.н. (нема издавача од Латин: sine nomine)

 

 Повратак на почетну страну „Научни скуп - Телесно вежбање и Соколство у Србији“