Obaveštenje o prijavi ispita IX-1 i anketiranje 2018/19. Štampa
Ispitni rokovi
utorak, 23 jul 2019 16:50
PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBAR 1 ISPITNI ROK ŠK. 2018/19.
KAO I ANKETIRANjE STUDENATA O VREDNOVANjU PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA

Kao što smo u junu najavili, anketiranje se ovog puta odnosi za predmete prolećnog semestra i dvosemestralne predmete.

 

Elektronska prijava i anketiranje u periodu od: 01.8.2019. do 21.8.2019.

Naknadna prijava ispita 22.8.2019. god. i vršiće se na standardni način, isključivo na šalteru studentske službe. Prilikom prijave ispita student predaje i uplatnicu o plaćenoj taksi u iznosu 1000 din. za svaki naknadno prijaljen ispit. Tog dana uplatnice doneti sa uplatom na tekući račun fakulteta 840-1102666-24 isključivo sa pozivom na broj: 06 školarina za OAS a 07 za prijavu ispita; 12 školarina za OSS, SSS a 07 prijava ispita; 08 školarina za MAS a 07 prijava ispita; 10 školarina za DAS a 07 prijava ispita.

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita:

  1. Pre nego što student želi da prijavi ispit, potrebno je da na svom kreditu u okviru e-Student aplikacije ima dovoljnu količinu sredstava za plaćanje. Ukoliko student nema dovoljnu količinu sredstava, potrebno je da istu prethodno uplati nekoliko dana ranije, minimum 4 radna dana). Sredstva se mogu uplatiti na šalteru u bilo kojoj banci ili pošti.
  2. U okviru opcije Školarine i Uplate, student može da proveri sve informacije: primalac, šifra plaćanja , žiro račun fakulteta, model i poziv na broj, radi ispravnog popunjavanja opšte uplatnice.
  3. Svaki student ima svoj jedinstveni poziv na broj. Uz poziv na broj vrlo je važno da student ne zaboravi da popuni polje BROJ MODELA (97), da ne bi dolazilo do problema oko evidencije uplate i ažuriranja stanja kredita na e-Student aplikaciji.

Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17. decembra 2014. godine studenti ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, počevši od šk. 2014/15. godine.

  • SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE I PRIJAVE ISPITA
  • UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000 DIN. ZA TREĆU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.
ANKETIRANjE STUDENATA O VREDNOVANjU PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA
(anketu popunjavaju studenti Osnovnih akademskih, strukovnih, master i doktorskih akademskih studija)

Anketiranje možete obaviti preko vašeg korisničkog naloga u studentskom servisu.
Anketiranje nastavnika (predavanja) i saradnika (vežbe) možete izvršiti već od 01.8.2019. godine do 21.8.2019. godine, kada je kraj termina za regularnu prijavu ispita septembar 1 ispitnog roka.
Anketiranje se vrši klikom na ANKETU u studentskom servisu.

Napomena:
Studenti neće moći da prijavljuju ispite za septembarski 1 ispitni rok ukoliko prethodno nisu popunili anketu. Anketa se odnosi na predmete prolećnog semestra i dvosemestralne predmete praćene u školskoj 2018/19.

Uputstvo za popunjavanje ankete:
Kod pojedinih predmeta je više angažovanih nastavnika, međutim, student će dobiti da popuni samo 1 listić.
Iz padajućeg menija će odabrati odgovarajućeg nastavnika kod koga je pohađao najveći deo predavanja.
Takođe, uključena je opcija "za nastavnu grupu" tako da će za predmete gde postoji više nastavnih grupa, (teorije i tehnologije sportskih grana i teorije i prakse sport. grana....) student dobiti samo jedan listić sa onim nastavnikom koji je angažovan na nastavnoj grupi gde student prati predmet. Isti postupak obaviti i za saradnika.

Najveći broj pitanja ima skalu odgovora od 1-5 pri čemu 1 znači da se u najmanjoj meri slažete sa ponuđenom konstatacijom, a 5 da se u potpunosti slažete sa konstatacijom.

 

 Dokumentacija koja prati Vest:


 Povratak na početnu stranu „Ispitni rokovi“