Yearbook 2008 - number 14. Print
Yearbook
Monday, 02 February 2009 00:00
 Y E A R B O O K    number 14.

Belgrade, 2008.


CONTENTS 2006 • Editorial staff
     
60 GODINA FAKULTETA – JUBILEJ ZA PONOS I OBAVEZU (85kB)

 
 • Milan Gužvica
     
VALORIZACIJA NOVOG MODELA SITUACIONO – MOTORIČKE OBUKE STUDENATA VISOKE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA (doktorska disertacija) (340kB)


 • Milivoj Dopsaj
     
STRUKTURA KARAKTERISTIKA SILE VUČE KOD PLIVAČA MERENA METODOM PLIVANJA U MESTU KRAUL TEHNIKOM U ANAEROBNO-ALAKTATNOM REŽIMU (doktorska disertacija) (419kB) 


 • Živorad Marković
     
UTICAJ DVA NAČINA PLANIRANJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA FORMIRANJE UČENIČKIH STAVOVA PREMA FIZIČKOM VASPITANJU (magistarska teza) (214kB)


 • Lidija Moskovljević
     
USVAJANJE SPECIFIČNE TEHNIKE SA REKVIZITIMA U RITMIČKOJ GIMNASTICI (magistarska teza) (320kB)


 • Goran Nešić
     
STRUKTURA TAKMIČARSKE AKTIVNOSTI ODBOJKAŠICA (doktorska disertacija) (390kB)


 • Hadži Miloš V. Vidaković
     
ISTRAŽIVANJE UTICAJA I PRIMENE MOLITVE I ASKEZE U SPORTU (doktorska disertacija) (315kB)

 


• CHRONICLE OF THE FACULTY •


 • DOKTORSKE DISERTACIJE ODBRANJENE NA FAKULTETU SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA OD 09.01. DO 21.09.2006. GODINE

 • MAGISTARSKE TEZE ODBRANJENE NA FAKULTETU SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA OD 09.01. DO 21.09.2006. GODINE

 • SPISAK STUDENATA KOJI SU DIPLOMIRALI U ŠKOLSKOJ 2005/2006. GODINI

 • OBJAVLJENI RADOVI NASTAVNIKA I SARADNIKA FAKULTETA


 

Last Updated on Monday, 23 August 2010 12:00