Dr Sandra Radenović Print
 
 
011.3531.047
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Uvećaj sliku +

arrow Datum i mesto rođenja: 21.09.1974. Beograd, Republika Srbija.

arrow Obrazovanje:

indent 30.06.2011. god. doktorska disertacija "Odnos lekar-pacijent u paradigmi integrativne bioetike", Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;

indent 12.07.2007. god. magistarski rad "Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih promena (2001. – 2006.)" Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;

indent 02.07.2004. god. diplomski rad "Antisemitizam u Srbiji", Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

arrow Nastavno iskustvo:

indent od 19.03.2019. god. u zvanju vanrednog profesora na Katedri društveno-humanističkih nauka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu;

indent Zaposlena od 05.05.2014. god. u zvanju docenta na Katedri društveno-humanističkih nauka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu;

indent od 05.06.2013. god. do 04.05.2014. u zvanju docenta na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta u Beogradu;

indent od 01.07.2008. do 04.06.2013. u zvanju asistenta na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta u Beogradu;

indent od 01.09.2006. do 30.06.2008. u zvanju saradnika u nastavi na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

arrow Projekti / knjige / udžbenici:

indent saradnik na projektu "Istraživanje retkih bolesti" (MNTR br. 41004; rukovodilac dr Hajrija Mujović-Zornić).

1. Radenović S. Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih promena (2001–2006), Akademska misao, Beograd, 2008.

2. Radenović S. Bioetika i medicina: Odnos lekar –pacijent u paradigmi integrativne bioetike, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012.

3. Turza K, Radenović S. Pojmovnici za izborne predmete – Uvod u nauku; Komunikacija u medicini; Stanovništvo, ekologija, medicina, Libri medicorum, CIBID, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.

4. Turza K, Radenović S. Pojmovnici za izborne predmete – Uvod u nauku; Komunikacija u medicini; Stanovništvo, ekologija, medicina; Istorija medicine, Libri medicorum, CIBID, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009, 2010, 2011. i 2014.

5. Radenović S. Odrednice: ljudska prava, naučna fantastika, propaganda, sociologija masovnih komunikacija i tolerancija u: Sociološki rečnik (ur.) A. Mimica, M. Bogdanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd., 2007.

6. Radenović S. Experiments on human subjects – historical and bioethical aspects. In: Todorović Z, Prostran M, Turza K (eds). Bioethics and Pharmacology: Ethics in Preclinical and Clinical Drug Development. Kerala, India: Transworld Research Network, 2012: 81-85.

7. Radenović S. Sport i društvo – Sociologija sa sociologijom sporta. Sociologija sporta, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014.

8. „Sport, medicina, bioetika–Zbornik radova“ (ur. S. Radenović, V. Jeremić), izdavač Sandra Radenović, Beograd, 2015.

9. Radenović, Sandra (2016), Rodna nejednakost u sportu. U Irina Juhas (ur.), Žena i sport (str. 143-160), Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

10. Nešić, Miroslav, Radenović, Sandra (2016), Život kroz sport. Beograd: Prosveta.

11. Radenović, Sandra (2017), Bioetika, komunikacija u medicini i neuroetika. U Zoran Todorović, Karel Tura, Jelena Drulović (ur.), Neuroetika (str. 67-75), Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

12. Radenović, Sandra (2017), Sport i društvo – Sociologija sa sociologijom sporta. Sociologija sporta (drugo dopunjeno izdanje), Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

13. Radenović, Sandra (2020), Uloga i značaj školskog sporta u prevenciji nasilja; Etički aspekti školskog sporta; Komunikacijski aspekti školskog sporta. U Zvezdan Savić, Nikola Stojanović, Osnove školskog sporta (str.19-25; 34-37; 37-43), Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

arrow Reprezentativne reference / objavljeni radovi:

1. Radenović S. Ljudska prava i stereotipije o Romima. Sociologija 2001;43(4):319-332.

2. Radenović S. Skica za jednu "kartografiju ideja": Foucault, Jung, Serrano. Sociologija 2002;44(1):57-63.

3. Radenović S. Internetski/virtuelni antisemitizam: Mortal Kombat i/ili Borilište u mreži. Sociologija 2004;46(2):115-124.

4. Radenović S. Nekoliko odrednica za Sociološki rečnik. Značenja– časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja, 2006;22(54-55):197-218.

5. Radenović S. Nacionalni identitet, etnicitet, (kritička) kultura sećanja. Filozofija i društvo 2006; 31(3):221-237.

6. Radenović S, Turza K. Bioetički aspekti etničkih predrasuda. Sociologija 2007;49(4):369-380.

7. Radenović S. Medicinski otpad kao bioetički problem. Socijalna ekologija 2008; 17(3):297-304.

8. Radenović S. Identitet(i) i (kritička) kultura sećanja – bioetički aspekti. Sociološka luča 2010;4(2);133-143.

9. Turza K., Radenović S., Pavićević J. Zora bioetike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Medicus, 2008; 3(29):13-17.

10. Radenović S., Turza K. Bioetika i politika – kontekst savremene Srbije u: Integrativna bioetika i interkulturalnost. Zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, od 23. do 24. svibnja 2008.) (ur. Velimir Valjan), Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009, str.: 249-262.

11. Radenović S. Bioetika i medicinska sociologija – određenja, odnos i srbijanska iskustva. Znakovi vremena, 2011; 14(54): 139-149.

12. Radenović S. (Bio)etički dokumenti i rad etičkih komiteta kao pokazatelji trenda individualizacije medicine, u: Značenja – časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja, 2011; 27(69): 185-199.

13. Radenović S. Bioetika i nasilje. JAHR, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities University of Rijeka School of Medicine (Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), 2012; 3(5): 205-218.

14. Radenović S., Odnos lekar–pacijent i odnos lekar–javnost–mediji u: Zbornik sa skupa na Ohridu, Proceedings from First International Interdisciplinary Conference “Bioethics – The Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine”, Ohrid, R. Macedonia, October, 21-23, 2011, Skopje, 2012, Praven fakultet “Justinijan Prvi” – Skopje, str.: 151-158.

15. Radenović S., Turza K. Bioethics and Metapolitics u: Bioethik – Medizin – Politik. Bioethics – Medicine – Politics. Proceedings of the 6th Southeast European Bioetihics Forum, Belgrade 2010., (Hrsg. Walter Schweidler), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012, str.: 73-78.

16. Turza K., Radenović S. Bioetička edukacija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Jahr, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities University of Rijeka School of Medicine (Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), 2012; 3(5): 93-98.

17. Radenović S., Od personalizovane medicine do distopije, Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, (ur. Velimir Valjan), Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo 2012., str. 93-100.

18. Radenović S., Turza K., Todorović Z., Jeremić V. Institucionalizacija bioetike u Srbiji. Socijalna ekologija, 2012; 21(3): 311-328.

19. Radenović S. Sociologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: medicinska sociologija, medicinska etika i bioetika – izazovi i perspektive. Sociološki pregled, god. XLVI (2012), br. 2 (Posebno izdanje), str. 700–714.

20. Radenović S. "Novi univerzitet" i orijentacijsko znanje – neka razmatranja. Metodički ogledi, 2013; 20(1): 33-43.

21. Radenović, S., Jeremić, V. Jedan prilog bioetici sporta – Medicina, sport, bioetika. Gradovrh, Časopis Matice Hrvatske, 2013; 10(10): 204-208.

22. Radenović, S., Jeremić, V., Turza K., Bioetička edukacija i zdravstveni problemi romske populacije. Jahr, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities University of Rijeka School of Medicine (Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), 2013; 4(8): 773-778.

23. Jeremić, V., Matejić, B., Soldatović, I., Radenović, S., Early sexual initiation and risk factors in Serbian adolescents: Data from the National Health Survey. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2014, 19(3): 211-219.

24. Radenović, S., Sociologija sporta i/ili sociologija fizičke kulture-neka razmatranja. Sociološka luča, 2015, IX/1, str.:42-55.

25. Dević, D., Radenović, S., Turza, K., Fizička aktivnost odraslih osoba sa hemofilijom u Srbiji. Godišnjak 22 - Naučni časopis i stručno informativni glasnik Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, 2017, br. 22, str.: 39- 48.

26. Marković, M., Radenović, S., Bokan, B. Zdravstvena kultura i fizička kultura-tačke susreta. Filozofska istraživanja, 2016; 3./2016., br. 143, str.: 531-543.

27. Radenović, S., Mijatović, S., Uloga i značaj školskog sporta u prevenciji nasilja. Teme, 2017, XLI, br.1, str.: 259-275.

28. Radenović, S., Savović, B.(2018), Značaj sociologije sporta u obrazovanju budućih nastavnika fizičkog vaspitanja i trenera, Sociologija, Vol LX,2018, No 3., str: 670-690.

29. Savović, B., Ubović, M., Radenović, S., Analiza motivacionog govora selektora pred finalnu utakmicu Svetskog prvenstva u fudbalu za mlade igrače FIFA (CE/20). Fizička kultura, 2018, 72(1):102-110.

30. Škerbić, Matija Mato, Radenović, Sandra (2018). Bioetika sporta: prisutnost bioetičkih tema na području filozofije i etike sporta u Hrvatskoj i Srbiji, JAHR - European Journal of Bioethics; Vol 9 No 2 (2018): str.: 159-184; doi.org/10.21860/j.9.2.2.

31. Radenović, Sandra,Mijatov, Nikola (2019). Zdrav stil života i Beogradski maraton: rekreativci ili fanatici?, Sociološki pregled, vol. LIII (2019), no 1, str: 178-198.

32. Radenović Sandra, Savović Branka, Marković Miloš (2019). Komunikacija, sport i bioetika u prevenciji nasilničkog ponašanja dece i omladine. Proceedings from Second International interdisciplinary conference "Bioethics-The Sign of a New Era" (Ohrid, N.Macedonia, October 06-08, 2018), Skopje, Centar za integrativnu bioetiku, 2019, str.161-169.

33. Radenović, Sandra, Mijatov, Nikola (2019). "Mogućnost implementacije džudoa u školski sport kao mera prevencije nasilja u školama" u: KNjIGA RADOVA Prve Nacionalne naučne i stručne konferencije "AKTUELNOSTI U TEORIJI I PRAKSI SPORTA, FIZIČKOG VASPITANjA I REKREACIJE" ur. Darko Mitrović, Vladimir Miletić, Željko Rajković, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, 2019, str. 59-63.

34. Mijatov, Nikola, Radenović, Sandra (2019). (Zlo)upotreba fudbala: analiza izveštavanja medija o utakmicama Srbije i Hrvatske 2013. godine. SPORT - Nauka i Praksa, Vol. 9, No2, 2019, str. 21-32.

35. Milovanović, Ivana, Radenović, Sandra (2020). “Savremene tendencije u sociologiji sporta: od konstituisanja do „razmrvljene” discipline” Sociologija, Vol LXII (2): 237-254. DOI: doi.org/10.2298/SOC2002237M

36.Sandra Radenović & Nikola Mijatov (2020): Ethical committees and professional sports – ‘bioethicalization’ of sports as a need, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2020.1822820

Prikazi:

1. Radenović, S.(2018), Razgovor sa trenerom u borenjima, Zoran Ćirković, SIA, 2017. Jahr, 2018; Vol 9/1 (17): 97-100.

arrow Interesovanja: Sociologija sporta, sociologija medicine, sociologija međuetničkih odnosa, etika i bioetika sporta, medicinska etika, bioetika.

 

 Povratak na početnu stranuNastavnici i saradnici“  

 

Last Updated on Monday, 28 September 2020 10:24