Obaveštenje o prijavi ispita IX-2 2018/19. Print
Ispitni rokovi
Friday, 30 August 2019 06:51
PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBAR 2 ISPITNI ROK ŠK. 2018/19.

 

Elektronska prijava ispita na svim studijskim programima može se izvršiti u periodu od: 03.9.2019. do 5.9.2019.

Napomena: Poslednjeg dana redovne prijave ispita 05.09.2019. godine studenti mogu prijaviti ispit, preko studentskog servisa u svom korisničkom nalogu, najkasnije do podneva- 12 časova!!!

Naknadna prijava ispita 6.9.2019. god. i vršiće se na standardni način, isključivo na šalteru studentske službe. Prilikom prijave ispita student predaje i uplatnicu o plaćenoj taksi u iznosu 1000 din. za svaki naknadno prijaljen ispit. Tog dana uplatnice doneti sa uplatom na tekući račun fakulteta 840-1102666-24 isključivo sa pozivom na broj: 06 školarina za OAS a 07 za prijavu ispita; 12 školarina za OSS, SSS a 07 prijava ispita; 08 školarina za MAS a 07 prijava ispita; 10 školarina za DAS a 07 prijava ispita.

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita:

  1. Pre nego što student želi da prijavi ispit, potrebno je da na svom kreditu u okviru e-Student aplikacije ima dovoljnu količinu sredstava za plaćanje. Ukoliko student nema dovoljnu količinu sredstava, potrebno je da istu prethodno uplati nekoliko dana ranije, minimum 4 radna dana). Sredstva se mogu uplatiti na šalteru u bilo kojoj banci ili pošti.
  2. U okviru opcije Školarine i Uplate, student može da proveri sve informacije: primalac, šifra plaćanja , žiro račun fakulteta, model i poziv na broj, radi ispravnog popunjavanja opšte uplatnice.
  3. Svaki student ima svoj jedinstveni poziv na broj. Uz poziv na broj vrlo je važno da student ne zaboravi da popuni polje BROJ MODELA (97), da ne bi dolazilo do problema oko evidencije uplate i ažuriranja stanja kredita na e-Student aplikaciji.

Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17. decembra 2014. godine studenti ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, počevši od šk. 2014/15. godine.

  • SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE I PRIJAVE ISPITA
  • UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000 DIN. ZA TREĆU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.

 Dokumentacija koja prati Vest:


 povratak na sadržaj  Ispitni rokovi