Конкурс за избор асистента за предмет „Теорија и методика фудбала“ Штампа
Вести и догађаји
среда, 13 јануар 2021 19:15

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ AСИСТЕНТА

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за избор 1 (једног) асистента, за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације – предмет: Теорија и методика фудбала.

Радни однос са лицем изабраним у звање асистента заснива се на одређено време, за период од 3 године, са пуним радним временом.

Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама првог степена – Факултет спорта и физичког васпитања, са просечном оценом најмање осам и морају имати статус студента докторских академских студија.

Кандидати треба да имају способност за наставни рад, као и да испуњавају друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета.

Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, списак објављених радова, оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом, уверење о уписаним докторским академским студијама и потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници →наставници →образац 5).

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Преузмите званичну документацију:

 повратак на садржај  Вести и догађаји