Конкурс за избор у звањe доцента за предмет „Функционална анатомија“ Штампа
Вести и догађаји
среда, 13 јануар 2021 19:00

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за избор 1 (једног) наставника у звањe доцента за ужу научну област: Биомедицинске науке у физичком васпитању, спорту и рекреацији – предмет Функционална анатомија.

Радни однос са лицем изабраним у звање доцента заснива се на одређено време од 5 година, са пуним радним временом.

Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) - Медицински факултет, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.9.2005.године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављене научне односно стручне радове у научним часописима или зборницима са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилникa о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутa Факултета, Правилникa о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета.

Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници →наставници →образац 5).

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Преузмите званичну документацију:

 повратак на садржај  Вести и догађаји