Конкурс за избор у звање сарадника у настави за предмет Теорија и методика кошарке Штампа
Вести и догађаји
среда, 31 октобар 2018 12:44
КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА У НАСТАВИ

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за избор 1 (једног) Сарадника у настави, за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације – предмет: Теорија и методика кошарке.

Радни однос са лицем изабраним у звање сарадника у настави заснива се на одређено време на период од годину дана са пуним радним временом.

Кандидати треба да испуњавају опште услове из члана 72. и члана 83. Закона о високом образовању, односно да имају завршене студије првог степена са просечном оценом од најмање 8(осам). Кандидат мора имати статус студента на мастер академским студијама или на специјалистичким академским студијама.

Кандидат мора испуњавати и друге услове који су прописани Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета.

Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама са просечном оценом, уверење о уписаним мастер академским студијама или специјалистичким академским студијама.

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији "Послови", дaна 31.10.2018. године и на интернет страници Универзитета у Београду.

 

Преузмите званичну документацију: