Конкурс за избор у звање редовног професора за предмет Теорија и методика плесова Штампа
Вести и догађаји
среда, 31 октобар 2018 12:23
КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за избор 1 (једног) наставника у звањe редовног професора за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације - предмет: Теорија и методика плесова.

Радни однос са лицем изабраним у звање редовног професора заснива се на неодређено време са пуним радним временом.

Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005 године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављен већи број научних радова, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама, у складу са прописима којима је уређена област високог образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилникa о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутa Факултета, Правилникa о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета.

Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови, оверене фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду).

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији "Послови", дaна 31.10.2018. године и на интернет страници Универзитета у Београду.

 

Преузмите званичну документацију: