Конкурс за избор аситента за предмет Психологија Штампа
Вести и догађаји
среда, 04 јул 2018 09:35
КОНКУРС ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА

 

Факултет спорта и физичког васпитања у Београду расписује конкурс за избор 1 асистента, за рад са пуним радним временом, ужа научна област: Психологија у физичком васпитању, спорту и рекреацији – предмети: Психологија, Општа психологија, Развојна психологија и Педагошка психологија.

Избор у звање асистента врши се за период од 3 (три) године.

Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 82. и чл. 84. Закона о високом образовању РС и да имају завршен Филозофски факултет, одељење за психологију.

Остали услови утврђени су Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета.

Потребна документација: Молба, Биографија - СВ, списак објављених научних радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на увид.

Потписана изјава о изворности. (Преузети са сајта Универзитета).

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији „Послови“, дaна 04.07.2018. године.

 

Преузмите званичну документацију: