Конкурс за упис на МАСТЕР академске студије 2017/18. III рок Штампа
Мастер академске студије
понедељак, 30 октобар 2017 13:47

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156
расписује

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК
за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2017/2018. години

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за упис на Мастер академске студије за 8 студената – самофинансирајући статус за стицање звања: МАСТЕР – ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА.

Право пријаве на конкурс за упис на Мастер академске студије имају студенти са завршеним Основним академским студијама и оствареним најмање 240 ЕСПБ бодова на неком од факултета физичког васпитања и спорта.

Право пријаве на конкурс има и лице које има стечено високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара из области - физичко васпитање и спорт, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05) уколико жели да стекне академски назив мастер – професор физичког васпитања и спорта.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата на упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене из претходног школовања (70%) и интервјуа (30%),

Додатни критеријум:

У случају да кандидати имају исти број бодова предност на ранг листи имаће кандидат који има краће време студирања на претходно завршеним студијама.

Кандидат се пријављује на конкурс и том приликом ПОДНОСИ НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подноси фотокопије следећих докумената:

 • пријавни лист, (преузима у скриптарници Факултета или са сајта Факултета),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију уверења о држављанству,
 • фотокопију стечене дипломе на претходном нивоу академских студија, а оригинал на увид,
 • фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинале на увид,
 • по могућности и друга документа која потврђују вештине, склоности и искуство кандидата у области физичког васпитања, спорта и рекреације као и познавање страних језика и рада на рачунару, као што су:
  • фотокопије релевантних професионалних и стручних сертификата, а оригинале на увид,
  • фотокопије сертификата о познавању страног језика, а оригинале на увид,
  • фотокопије сертификата о познавању рада на рачунару (ЕЦДЛ или неко друго уверење), а оригинале на увид,
  • препоруке од стране релевантних стручњака из области физичког васпитања, спорта и рекреације.
 • доказ о уплати накнаде за пријаву за конкурс, 5.300,00 РСД . (уплату извршити на рачун Факултета , 840-1102666-24, позив на број 08).

Пријем докумената: 31. октобра 2017. од 09.00 до 12.00 часова.

Пријава са потребним документима се мора предати лично (Пријаве поднете преко поште или електронском поштом неће се разматрати).

Листа пријављених кандидата, са просечном оценом са основних академских студија биће објављена 31. октобра 2017. после 18 часова, на сајту Факултета и огласној табли;

Интервју ће се обавити 01. новембра са почетком у 10 часова у Свечаној сали Факултета.

Објављивање коначне ранг листе: 01. новембра 2017. године до 15 часова.

Упис кандидата према коначној ранг листи ће се обавити 03. новембра 2017. са почетком у 09:00 часова. Сви кандитати који су на ранг листи стекли право уписа су у обавези да се појаве у 09 часова.


Документација која прати Обавештење:

 

Повратак на почетну странуМастер академске студије