Конкурс за упис на МАСТЕР академске студије 2017/18. II рок Штампа
Мастер академске студије
петак, 13 октобар 2017 18:27

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156
расписује

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2017/2018. години

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за упис на Мастер академске студије за 9 студената – самофинансирајући статус за стицање звања: МАСТЕР – ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА.

Право пријаве на конкурс за упис на Мастер академске студије имају студенти са завршеним Основним академским студијама и оствареним најмање 240 ЕСПБ бодова на неком од факултета физичког васпитања и спорта.

Право пријаве на конкурс има и лице које има стечено високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара из области - физичко васпитање и спорт, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05) уколико жели да стекне академски назив мастер – професор физичког васпитања и спорта.

Детаљне информације о условима конкурса и уписа (страни држављани, упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству можете добити кликом на Општи услови за упис студената на мастер академске студије на Факултетима Универзитета у Београду у шк. 2017/18.


МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата на упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене из претходног школовања (70%) и интервјуа (30%),

Додатни критеријум:

У случају да кандидати имају исти број бодова предност на ранг листи имаће кандидат који има краће време студирања на претходно завршеним студијама.

Кандидат се пријављује на конкурс и том приликом ПОДНОСИ НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подноси фотокопије следећих докумената:

 • пријавни лист, (преузима у скриптарници Факултета или са сајта Факултета),
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију уверења о држављанству,
 • фотокопију стечене дипломе на претходном нивоу академских студија, а оригинал на увид,
 • фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинале на увид,
 • по могућности и друга документа која потврђују вештине, склоности и искуство кандидата у области физичког васпитања, спорта и рекреације као и познавање страних језика и рада на рачунару, као што су:
  • фотокопије релевантних професионалних и стручних сертификата, а оригинале на увид,
  • фотокопије сертификата о познавању страног језика, а оригинале на увид,
  • фотокопије сертификата о познавању рада на рачунару (ЕЦДЛ или неко друго уверење), а оригинале на увид,
  • препоруке од стране релевантних стручњака из области физичког васпитања, спорта и рекреације.
 • доказ о уплати накнаде за пријаву за конкурс, 5.300,00 РСД . (уплату извршити на рачун Факултета , 840-1102666-24, позив на број 08).

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници факултета.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалба са доказом о плаћеној накнади се подноси надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе. Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима и доставља Универзитету.

Универзитет објављује све коначне ранг листе факултета на интернет страници Универзитета.

Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Пријем докумената: 17. октобра 2017. од 09.00 до 12.00 часова, 18. октобра 2017. од 09:00 до 13:00 часова и 19. октобра 2017. од 10:00 до 12:00 часова.

Пријава са потребним документима се мора предати лично (Пријаве поднете преко поште или електронском поштом неће се разматрати).

Листа пријављених кандидата, са просечном оценом са основних академских студија биће објављена 19. октобра 2017. после 18 часова, на сајту Факултета и огласној табли;

Евентуалне примедбе које се односе на техничке грешке или просечну оцену пријавити студенској служби 20. октобра од 08.00. до 9.00 часова;

Интервју ће се обавити 20. октобра са почетком у 10 часова у Свечаној сали Факултета.

Објављивање прелиминарне ранг листе: 20. октобра 2017. године после 16 часова.

Кандидат може поднети жалбу на своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалба са доказом о плаћеној накнади подноси се преко архиве Факултета, Комисији за упис. Комисија за упис доноси решење у року од 24 часа од пријема жалбе.

Кандидат незадовољан одлуком комисије може поденти жалбу Декану као другостепеном органу у року од 24 часа од пријема решења Комисије. Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе. Решење Декана је коначно.

Објављивање коначне ранг листе: 24. октобра 2017. године до 12 часова..

Универзитет објављује Коначне ранг листе које су основ за упис најкасније до 25. октобра 2017. у 12 часова.

Упис кандидата према коначној ранг листи ће се обавити 26. октобра 2017. са почетком у 09:00 часова. Сви кандитати који су на ранг листи стекли право уписа су у обавези да се појаве у 09 часова.


Документација која прати Обавештење:

 

Повратак на почетну странуМастер академске студије