Циљеви Штампа

Специјалистичке струковне студије Спорта, путем образовних садржаја у оквиру предвиђених модула, имају за циљ постизање компетенција Тренера специјалисте у изабраној ужој области, које су у складу са савременим трендовима сличних програма у свету. У процесу стицања компетенција примењују се одговарајуће методе организације наставе и процеса учења у пољу спорта и физичког васпитања.

Циљеви студијског програма произилазе из важећих докумената: Статегије развоја спорта и Закона о спорту, као и других нормативних-законских аката који су донети на нивоу Републике Србије, као и потребе за школовањем кадрова са проширеним и продубљеним знањима, умењима и вештинама у ужим областима спорта, него што је то било на првом нивоу студија. Циљ студијског програма је у функцији обезбеђивања специјализованог стручног кадра у области спорта у складу са захтевима Националног оквира квалификација.

Циљ студијског програма је да, путем заједничких предмета за све модуле обезбеди образовни оквир у складу са интердисциплинарним и мултидисциплинарним карактером струке. На тај начин студенти проширују општу културу и специфична знања која су неопходна за њихову професионалну делатност. У том смислу програм има следеће циљеве:

 • овладавање знањима из области био-медицинских наука, као што су: енергетика у и ергометрија у спорту, рекреацији и специјалном образовању;
 • овладавање знањима области друштвено-хуманистичких наука која укључују интеграције и комуникације у спорту, рекреацији и специјалном образовању и
 • овладавање знањима из области предузетништва у спорту.

Образовни циљеви Специјалистичких струковних студија остварују се у једној од четири уже специјалистичке области - модула: М1- Дечији спорт; М2 - Спорт са изабраном спортском граном, М3 – Велнес и фитнес и М4 - Специјално физичко образовање. Циљеви студијског програма су проширивање и продубљивање знања умења и вештина у односу на први ниво образовања:

 • овладавање специфичним, апликативним знањима и практичним вештинама неопходним за рад у изабраној ужој области специјализације,
 • овладавање знањима из теорије и методике организације процеса рада и методике учења вештина,
 • овладавање и самостална примена знања из планирања, програмирања, примене мера сигурности, анализе активности и закључивања као основних елемената истраживања процеса рада,
 • оспособљавање студената за креативан рад, рад у новим, непознатим условима и тимски рад,
 • оспособљавање за праћење новина у информационим технологијама,
 • оспособљавање за усавршавање и самообразовање у процесу унапређивања професионалних компетенција,
 • оспособљавање за активан однос према проблемима у струци и учешће у њиховом решавању у ужој и широј друштвеној заједници,
 • оспособљавање за интегрисану примену стечених знања у пракси. У том смислу један од важних циљева је стимулисање развоја креативних и иновационих способности, критичког мишљења, као и иницијативе студената.

Циљеви програма су усклађени са компетенцијама стеченим на Првом нивоу студија. Они су, такође, у складу са дефинисаним задацима и циљевима Факултета спорта и физичког васпитања и доприносе њиховом реализовању.

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"