Сврха Штампа

Сврха Специјалистичких струковних студија спорта је образовање студената у четири уже стручна подручја-модула, који покривају области од интереса за друштвену заједницу у спорту, рекреацији и специјалном физичком образовању.

Завршетком студијског програма стиче се звање Тренер специјалиста у изабраној области специјалитичких студија – модула:

  • Тренер специјалиста дечијег спорта
  • Тренер специјалиста спорта – изабране спортске гране
  • Тренер специјалиста велнеса и фитнеса
  • Тренер специјалиста специјалног физичког образовања

Сваки од модула има посебну сврху и улогу, и сваки подразумева проширивање и продубљавање теоријских знања и практичних умења и вештина стечених у претходном школовању. Овим студијским програмом предвиђају се струковна специјализација у раду са: са децом и млађим категоријама спортиста; са спортистима и врхунским спортистима у спорту уопште уз истовремено усмерење према изабраној спортској грани; са рекреативним групама усмереним на велнес и фитнес и раду са посебним групама које се припремају за примену знања и вештина у Специјалном физичком образовању.

Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено верификоване у Стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2014−2018. година и Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта за период 2014−2018. година, у којима се акценат ставља на рад са децом, врхунски спорт и рекреацију грађана, све у складу са миленијумским циљевима Уједињених нација. Студијски програм је усклађен и са Законом о спорту, делом који се односи на кадрове, као и са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, који ближе одређују потребе за специјалистичким кадровима у спорту. У складу са савременим тенденцијама студенти стичу и знања из комуникација, као и предузетништва у спорту. Претходно завршене студије првог степена омогућавају надградњу стечених знања у планирању, организацији, спровођењу и праћењу програма (аналитика и дијагностика), у складу са циљевима специјализације појединог модула и у складу са општим и предметно специфичним компетенцијама, које курикулум обезбеђује.

Сврха студијског програма је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета спорта и физичког васпитања. Наставни садржаји који се изучавају у оквиру студијског програма усклађени су са генералном мисијом и циљевима Факултета спорта и физичког васпитања у изградњи савремено образованих, компетентних и самосталних стручњака-специјалиста, у складу са потребама друштвене заједнице.

Задатак студијског програм је да као исход наставног процеса обезбеди тренера специјалисту који је спреман за разноврсне интеракције и комуникацију, за предузетничке акције, као и да у појединим, ужим областима овлада специфичним проблемима организације и спровођења програма, који су предвиђени једним од четири модула. У оквиру модула предвиђени су стручна пракса и завршни рад, при чему се води рачуна о томе да се њима решавају и изучавају проблеми који су повезани са будућим радним ангажовањем тренера специјалисте.

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"