О студијама Штампа

Студијски програм Специјалистичке струковне студије на Факултету спорта и физичког васпитања имају за циљ формирање савременог, компетентног и самосталног Специјалисту тренера, оспособљеног за примену знања, умења и вештина стечених на једном од четири изборна модула:

  • Дечији спорт;
  • Спорт;
  • Велнес и фитнес и
  • Специјално физичко образовање.

Циљеви студијског програма су проширивање и продубљавање знања, умења и вештина стечених на првом нивоу студија, у специфичним условима и са карактеристичним групама. То подразумева стицање способности за израду дугорочних и краткорочних планова и програма, као и управљање процесима у њиховом реализовању. Заједнички програм има значајан утицај на квалитет знања и вештина тренера специјалисте. Исходи модула обезбеђују различите компетенције тренера специјалисте и описују се у додатку дипломе.

Иако студенти, који заврше различите специјалистичке изборне модуле имају исто звање према Листи стручних, академских и научних назива, они се оспособљавају да, са успехом, примењују релевантне технологије и методе, као и најновија достигнућа у различитим специјалностима из области спорта, и специјалног физичког образовања. Завршетком студијског програма студенти стичу стручни назив Тренер специјалиста (у изабраном модулу), у складу са Законом о високом образовању и Листом звања стручних, академских и научних назива.

Услови за упис Специјалистичких струковних студија прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета спорта и физичког васпитања и посебним условима Конкурса. Право уписа имају лица са завршеним, најмање, Основним струковним студијама.

Специјалистичке струковне студије садрже заједничке обавезне предмете и четири модула од којих сваки садржи обавезне и изборне предмете, стручну праксу и завршни рад. У Књизи предмета Специјалистичких струковних студија описани су спецификација и детаљна спецификација свих предмета, стручне праксе и завршног рада.

Теоријска и практична настава реализују се у објектима Факултета, а део наставе (практичне вежбе и стручна пракса) изводи се у спортским клубовима, спортским школама, образовним установама, школама, као и у другим институцијама са којима Факултет има уговорену сарадњу. Посебно се наглашавају образовање и оспособљавање студената за самосталан практичан рад са различитим групама будућих корисника. У другом семестру обавља се стручна пракса са полазницима школа спорта, репрезентативним селекцијама, рекреативцима и посебним групама корисника специјалног физичког образовања.

Студијски програм траје једну годину (два семестара) са укупно 60 ЕСПБ бодова. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Укупан број од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у 40-часовној радној недељи, са 20 часова активне наставе недељно и 15 радних недеља током семестра. Равномерно је распоређен тако да се у првом семестру острварује 28, а у другом 32 ЕСПБ бодова. Од укупног броја бодова, заједничким предметима припада 23, а предметима појединог модула 37 ЕСПБ бодова. Завршни рад вреднује се са 13 ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих модула су: завршене, најмање ОСС и услови конкурса.

Студент другог факултета или високе школе може се уписати на студијски програм Специјалистичких струковних студија под условима прописаним важећим законима, Статутом, Правилником о режиму и организацији студија на Специјалистичким струковним студијама Факултета и расписаним конкурсом.

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"