Квалитет, планирање и контрола Штампа
О факултету

U cilju ostvarivanja osnovnih zadataka i ciljeva, Fakultet je propisao i usvojio Proceduru samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta, koja obuhvata i proceduru kratkoročnog i dugoročnog planiranja aktivnosti. U okviru svoje delatnosti Fakultet vrši planiranje svih oblika obrazovnih, naučnih, istraživačkih i stručnih aktivnosti i kontrolu postignutih rezultata. Planiranje se vrši na osnovu detaljne analize relevantnih unutrašnjih i spoljašnjih činilaca, a zasnovano je na sistematičnom i stalnom prikupljanju podataka i njihovoj stručnoj analizi. Rezultati planiranja su planski dokumenti koji su dostupni javnosti i primenjuju se u radu Fakulteta. Procedura planiranja uključuje relevantne aktivnosti u obezbeđenju kvaliteta, razvoja studijskih programa, investiranja, realizacije nastavnog procesa, izdavačke delatnosti, održavanja zajedničkih sredstava za rad, prijema novih lica u radni odnos, izrade naučno-istraživačkih projekata, organizovanja naučnih i stručnih skupova, kao i ugovaranja sa dobavljačima i podugovaračima. Plan aktivnosti obuhvata elemente koji se odnose na: upis studenata na svim nivoima studija, investicije, naučno-istraživački rad, realizaciju nastave, raspored nastave, organizovanje naučnih i stručnih skupova, izdavačku delatnost, javne nabavke, međunarodnu saradnju, održavanje sredstava za rad, opremu, objekte i instalacije, higijenu i bezbednost u radu, rada stručnih službi i finansija. Savet Fakulteta je, 2012. godine usvojio dopunjenu Startegiju obezbeđenja kvaliteta na, koja predviđa oblasti obezbeđenja kvaliteta i mere za njihovo ostvarenje. O rezultatima kontrole obezbeđenja kvaliteta sačinjava se izveštaj koji je dostupan javnosti. Fakultet redovno preispituje delotvornost sprovedenog planiranja i kontrole i radi na njihovom unapređenju. Kontrola se obavlja poređenjem planiranih i ostvarenih ciljeva i poređenjem ostvarenih rezultata Fakulteta sa njegovim rezultatima u prethodnom periodu i sa rezultatima sličnih visokoškolskih ustanova u zemlji i svetu. Fakultet redovno i sistematično kontroliše ispunjavanje osnovnih zadataka, dajući prioritet ostvarenju obrazovnih ciljeva. Javnost u radu obezbeđena objavljivanjem dokumentacije o planiranju i kontroli na sajtu Fakulteta, u okviru Izaveštaja o samovrednovanju.

* * *

Комисија за обезбеђење квалитета (у даљем тексту Комисија), у складу са прописаним стандардима, формирана је одлуком Наставно-научног већа 02-бр.55-2 од 14.01.2010. године у саставу: проф. др Јарослава Радојевић, председник, проф. др Саша Јаковљевић, доц. др Сања Мандарић, доц. др Ирина Јухас, секретар Факултета Златица Прунић, руководилац службе за студентска питања Радмила Радуловић, чланови-представници Студентског парламента Факултета Милош Обрадовић и Марко Мандић.

Кроз активности везане за повећање квалитета свих процеса на Факултету и у складу са Стандардима квалитета, Комисија планира и подноси: годишње извештаје о раду, припрема периодични извештај за спољашњу проверу квалитета и припрема материјал за другу акредитацију Факултета и студијских програма.

Нови састав Комисије верификован је одлуком НН Већа 02-бр.109-4 од 24.01.2013.: проф. у пензији Јарослава Радојевић, председник, ван. проф. др Ирина Јухас, заменик председника, Златица Прунић, секретар Факултета и секретар Комисије, проф. др Саша Јаковљевић, продекан за наставу, Радмила Радуловић, руководилац Службе за студентска питања, Јелена Јовановић, сарадник за међународну сарадњу, Марко Ерваћанин, председник Студентског парламента, Саша Ђурић, студент продекан.

Комисија је, свим запосленим и студентима, поднела два годишња Извештаја о раду (за 2011. и 2012. годину), Годишњи извештај о самовредновању (јуни 2012) и Извештај о самовредновању за спољашњу проверу квалитета (април 2013). Сви извештаји су прошли прописану процедуру расправе и доношења одлука о прихватању.

* * *

Активности од јануара 2010. године

Комисија за обезбеђење квалитета је, свим запосленим и студентима, доставила документацију на основу које Факултет функционише. На дневни ред су постављени правилници и пословници за које су потребне измене и допуне. Стратегија обезбеђења квалитета (из 2007. године) допуњена је и прихваћена одлуком Савета 02-бр. 512-3 од 5.03.2012.

Комисија и Деканат су, на основу Стандарда о самовредновању, предложили Акциони план Самовредновања Факултета за трогодишњи период после акредитације и доставили детаљна упутства за његово реализовање (за сваки стандард одређени су извршиоци, тела која разматрају и прихватају поједине извештаје и рокови). Акциони план је прихваћен на седници НН Већа одлуком 02-бр.1426-3 од 19.05.2011. Формиране су радне групе:
1. Радна група која се бави корекцијама наставних планова (предмета) и новим студијским програмима (руководилац ред. проф. др Владимир Копривица),
2. Радна група за кадрове (руководилац ван. проф. др Владан Вукашиновић) и
3. Радна група за анкете (руководилац проф. др Душанка Лазаревић).

Реализовањем активности везаних за примену и описе стандарда, прикупљањем свих потребних извештаја (наставника, руководилаца студијских програма, студената, руководилаца служби), редовним вредновањем педагошког рада наставника и формулисањем анкета за оцену студијских програма и свих предвиђених сегмената вредновања путем анкета: студената, наставника, радника у ненастави и послодаваца, Факултет ради на изградњи културе квалитета и повећању квалитета свог рада.

На страници Акта Факултета налазе се и документи, значајни за реализовање активности које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета (Стратегија обезбеђења квалитета ФСФВ; Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета ФСФВ; Процедура самовредновања и оцењивања квалитета ФСФВ; Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању квалитета студената ФСФВ).

У вези са израдом Извештаја о самовредновању (годишњег и периодичног) у јуну 2011. свим запосленим и студентима упућени су следећи дописи: Информација председника Комисије за квалитет; Информација декана и Комисије за квалитет; Општа упутства и Акциони план – Оперативни део за самовредновање по стандардима, јуни 2011; Шема за самовредновање; Упутства за извештај - студијски програми; Упутства за извештај - катедре и предмети; Упутства за извештај – установа; Формирање компетенција наставника, Постављање студента у центар образовања и Извештај о самовредновању из 2008. године.

Акциони план је периодично разматран и допуњаван. Комисија за обезбеђење квалитета и Деканат одржали су 27.10.2011. састанак на ком је разматран Извештај о раду на реализовању Акционог плана - оперативног дела и припреме потребне документације за самовредновање Факултета: послови и рокови и Предлог нових рокова (у границама планираних померања).

У јуну и јулу 2012. године интензивиране су активности на обликовању Годишњег извештаја о самовредновању. На основу прикупљених података и њихове анализе попуњено је 14 стандарда о самовредновању који, између осталог, садрже и један број прилога. Годишњи извештај садржи и бројне податке, који су потребни за периодични Извештај о самовредновању. Годишњи извештај је, 26.07.2012. упућен Одбору за квалитет (председник декан Факултета) и свима, који су учествовали у неком од послова, који су везани за попуњавање стандарда (декан Факултета, проф. др Ђорђе Стефановић; продекани Факултета проф. др Саша Јаковљевић, проф. др Душко Илић, доц. др Ненад Јанковић, студент продекан Милош Обрадовић, руководилац Службе за студентска питања, Радмила Радуловић; руководилац Службе за финансијско пословање, Верица Славић; руководилац Библиотеке, Сида Богосављевић; руководиоци студијских програма и Већа студијских програма: ред. проф. др Душан Митић и ван. проф. др Александар Недељковић; председник студентског парламента Марко Ерваћанин).

Годишњи извештај о самовредновању за период мај 2011 - мај 2012. имао је комплетну процедуру достављања материјала, расправе и прихватања.
- 16.10.2012. прослеђен је ЦД руководиоцима Катедри (или секретарима катедри, уколико је већи број предмета у катедри), службама и Студентском парламенту са молбом да га пресниме за све своје чланове (због линкова није послат електронским путем). У року од 14 дана није било примедби.
- 22.11.2012. на седници НН Већа, прихваћен је Годишњи извештај о самовредновању. Годишњи извештај је био значајан и због тога што је урађен према упутствима за спољашњу проверу квалитета и, уз потребне допуне и прилоге чини добру основу за периодични извештај.

* * *

ПРЕМА ПЛАНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ, АКЦИОНОМ и ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ РАДА предвиђене су следеће активности:

1. Од јануара до маја 2013. реализоваће се константна активност на изради Извештаја о самовредновању за спољашњу проверу квалитета и

2. Од јануара до новембра 2013. реализоваће се константна активност на изради материјала за поновну акредитацију установе и студијских програма.

Током 2012. и 2013. радило се на припреми и усвајању Извештаја о самовредновању за спољашњу проверу квалитета. Према плану републичке Комисије за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту КАПК) извештај треба доставити до 30. маја 2013. Извештај (02-794-1) је 01.04.2013. достављен на расправу руководиоцима предмета, студијских програма, руководиоцима служби, председнику Студентског парламента и студенту продекану. Поред тога, сви запослени и студенти су обавештени да Извештај могу преузети код администратора. До предвиђеног датума није било писмених примедби. Приликом усвајања Извештаја, на седници НН Већа одржаној 25.04.2013, одлучено је да се настави са расправом о Извештају Радне групе за кадрове. Захтев за спољашњу проверу квалитета и Извештај о самовредновању Факултета спорта и физичког васпитања достављен је Комисији за акредитацију и проверу квалитета 23.маја 3013. године.

* * *

Пошто је предат Извештај о самовредновању, настављен је интензиван рад на припреми материјала за акредитацију Факултета.

Комисији за акредитацију и проверу квалитета (КАПК), предат је материјал за акредитацију Факултета и пет студијских програма  14. јануара 2014.

У изради материјала били су ангажовани чланови Комисије за обезбеђење квалитета, руководиоци студијских програма и сарадници, Комисија за израду наставних планова, руководиоци служби. Наставници и сарадници, студенти и запослени су, у складу са пословима и задациме које обављају, дали свој допринос, што се, на основу коначног материјала, који садржи све податке о Факултету и студијским програмима, може утврдити. Сваки доумент, који се налази у материјалу за акредитацију је, у складу са процедуром, прихваћен на НН Већу и Сенату. Завршна форма материјала за акредитацију је снимљена и дистрибуирана наставницима, сарадницима, студентима и службама.

Факултет очекује рецензентску комисију, која посету обавља према утврђеном протоколу.

После предаје материјала за акредитацију, председник и заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета су, у писменој форми, дале предлоге Деканату за даље активности на развоју: Стратегије и акционих планова; планова рада и извештаја о раду; правилника; студијских програма и наставног процеса; студената; научно-истраживачког рада и других актуених питања.

Пошто је председник Комисије за обезбеђење квалитета, Јарослава Радојевић завршила са ангажовањем, предложила је деканату да се спроведе поступак (консултације и предлог НН Већу) за избор председника Комисије за обезбеђење квалитета или продекана за квалитет.

(извештај се сукцесивно допуњава)

Председник Комисије
Проф. у пензији Јарослава Радојевић

Последње ажурирано среда, 26 фебруар 2014 19:15